DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ
2020-03-19

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. rašte „Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu, valdymo priemonių“ pažymima, kad laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki. kovo 27 d.:

1) privalomai neorganizuojamas mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinis ugdymas;

2) privalomai neorganizuojamas mokiniams neformalusis vaikų švietimas, formalųjį švietimą papildantis ugdymas, neteikiama švietimo pagalba ir neformalusis suaugusiųjų švietimas, išskyrus šio rašto 5 punkte numatytu atveju;

3) neorganizuojamas mokiniams pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas; mokiniams skiriamos pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

4) neorganizuojamas mokiniams profesinis mokymas; mokiniams skiriamos pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

5) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

6)  mokyklų vadovai, kiti švietimo teikėjai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Savivaldybių administracijos užtikrins vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūrą, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, ir pan.).

Darbdaviams rekomenduojama užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

Švietimo įstaigų vadovai sudaro sąlygas šių įstaigų darbuotojams (tarp jų ir mokytojams) esant galimybei, kai jų funkcijos gali būti atliekamos kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taikyti nuotolinį darbą.


Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo

1. Organizuojant darbą įstaigose švietimo įstaigų vadovai vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.

2. Įstaigų internetinėje svetainėje turi būti skelbiama įstaigos darbo organizavimo tvarka karantino laikotarpiu.

3. Nurodomi aktyvūs komunikaciniai kontaktai su įstaigos administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais, panaudojant turimas komunikacines priemones.

4. Rekomenduojama sudaryti galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju darbuotojams sudaromos saugios ir sveikos darbo sąlygos darbovietėje. Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

5. Darbuotojas gali naudotis kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad jis tai darytų būtent šiuo laikotarpiu.

6. Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, vadovaudamiesi darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatomis.

Papildoma informacija darbdaviams pateikiama SADM interneto svetainėje (adresu: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina).

Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu

Švietimo įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra