Laikino atokvėpio paslauga

Paslaugos aprašymas

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Paslaugos teikimo trukmė

Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 valandų.

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugos valandų skaičiaus, tačiau už socialinės priežiūros paslaugas negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų, asmens mokėjimo už teikiamą socialinę globą dydis neturi viršyti 50 proc. asmens pajamų.

Paslaugos gavėjas

 • Vaikai su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės socialinių paslaugų centras https://ukmergesspc.lt/#

Socialinės globos įstaigos, kurias laikino atokvėpio, teikiamo kaip trumpalaikė socialinė globa, paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, 102 kab., tel. 8 340 51924, el. paštas [email protected].

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vaida Kačkutė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. 8 340 60332, el. paštas [email protected].

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.doc)  

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 4. jei reikalinga pažyma apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 5. kiti dokumentai, turintys reikšmės vertinant laikino atokvėpio paslaugos poreikį.

PASTABOS: Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmeniui skirti laikino atokvėpio paslaugą, tačiau socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigos neturi vietų ar galimybių, asmuo įrašomas į asmenų eilę laikino atokvėpio paslaugai gauti.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 kovo 25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.