Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas

TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar testinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Paslaugos teikimo trukmė

Suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per kalendorinius metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

Paslaugos kaina

Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Paslaugos gavėjas

 • Suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugą teikianti įstaiga

Socialinės globos įstaigos, kurias trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Greta Morkūnienė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab., tel. 8 340 60341, el. paštas [email protected];

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) 
Prašymas dėl apgyvendinimo globos įstaigoje 

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. motyvuotas laisvos formos asmens (jo atstovų) prašymas dėl jo apgyvendinimo globos įstaigoje (pridedama);
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 5. dokumentai apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygius bei rekomendacijas dėl pagalbos poreikio;
 6. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba).

PASTABA: Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Ukmergės rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 4 d. potvarkis Nr. 9-352 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.