Asociacija

Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija", „visuomeninė organizacija", „susivienijimas", „konfederacija", „sąjunga", „draugija" ar kiti.

Asociacija paprastai steigiama tada, kada ketinama organizacijoje turėti nemažai narių ar savanorių, t.y., kada tam tikras ratas bendraminčių nori kaip nors susijungti po vienu skėčiu ir siekti bendrų tikslų. Asociacijos teisinė forma paprastai renkamasi ir tada, kai kartu dėl bendrų tikslų veikti nori kelios organizacijos, t.y., juridiniai asmenys.

Asociacijos steigėjai
Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra 3 (trys).

Asociacijos valdymo organai

 • Aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas;
 • Vienasmenis valdymo organas (direktorius ir pan.);
 • Kolegialus valdymo organas (vadinamą taryba arba valdyba), tačiau jo sudarymas nėra privalomas.

Asociacijos teisinė bazė
Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Asociacijų įstatymas.

SvarbuTarp jūsų steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.

STEIGIMAS

Organizacijos steigimas gali vykti dviem būdais: įprastu (notariniu) būdų arba elektroniniu būdu. 

Elektroniniu būdu

Dokumentai gali būti  pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu: 

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą;
 • dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;
 • juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė;
 • asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • pavadinimas yra laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Asociacijos steigimo dokumentai, kurie turi būti parengti steigėjų ir patvirtinti notaro:

Įprastai turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 • Įstatus
 • Steigimo sutartį
 • Steigiamojo susirinkimo protokolą
 • Leidimą dėl juridinio asmens įregistravimo patalpoje

Tris pirmus dokumentus – susirinkimo patvirtintus įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir steigimo sutartį (sprendimą) reikia patvirtinti notaro biure.

Svarbu nepamiršti, kad organizacija turi turėti savo buveinę – fizinį registracijos adresą, taigi notarui turite pateikti ir jūsų buveinės savininko sutikimą, kad organizacija gali būti įregistruota jam priklausančiame pastate (bute). Jei būsimoji Jūsų organizacijos buveinė priklauso kitam juridiniam asmeniui, pvz., organizacijai, įmonei ar savivaldybei – užtenka notarui pateikti laisvos formos savininko pasirašytą sutikimą. Tuo atveju, jei nusprendėte organizaciją įregistruoti bute ar kitose patalpose, kurios priklauso fiziniam asmeniui, pvz. jūsų artimiesiems – tokiu atveju tas asmuo, kuriam priklauso patalpos turi patvirtinti savo sutikimą notarine tvarka. Šį sutikimą galima patvirtinti kartu su organizacijos steigimu, tačiau savininkas tokį sutikimą taip pat gali patvirtinti savarankiškai, pas bet kurį kitą notarą.

Galiausiai visi notaro patvirtinti dokumentai turi būti užregistruojami juridinių asmenų registre, kuris per tris dienas nuo nustatyto mokesčio už registravimą sumokėjimo užregistruoja organizaciją ir nuo tos dienos organizacija yra laikoma įsteigta.

Sėkmingai registracijai gali tekti užpildyti keletą juridinių asmenų registro formų, tačiau šias formas galite paprašyti užpildyti ir notaro, dokumentų tvirtinimo metu.

Visuomet turi būti užpildyta forma JAR 1, tačiau kokias kitas formas jums reikia pildyti priklauso nuo to, kokią organizaciją steigiate, kokie yra jūsų valdymo organai ir kt. Visais su šių formų pildymu ir registravimu susijusiais klausimais gali patarti Registrų centro informacija.


ĮSTATAI

Jums reikalingi įstatai, šiame dokumente įtvirtinama ką veiks, kokius narius vienys, kokią valdymo struktūrą turės Jūsų organizacija, koks bus jos pavadinimas ir panašiai. Įstatai yra pagrindinis organizacijos „įstatymas”, „žaidimo taisyklės”, kurias priėmus privalu yra jų laikytis ir jas gerbti. Kadangi vėliau keisti įstatus užtrunka laiko ir kainuoja finansiškai, rekomenduojama į įstatus surašyti tik tai ko prašo Jūsų pasirinktos teisinės formos įstatymas, o visa kita gali būti sureguliuojama vidiniais dokumentais, kuriuos, prireikus, bus paprasčiau keisti ir tobulinti organizacijos viduje, išvengiant papildomų mokesčių susijusių su įstatų keitimu.

Kas konkrečiai turi būti numatyta įstatuose detaliai nurodyta Asociacijų įstatymo 12 straipsnyje.Asociacijos įstatų pavyzdys →
STEIGIMO SUTARTIS

Steigiamojo susirinkimo metu visi steigėjai pasirašo steigimo sutartį

Kas konkrečiai turi būti numatyta steigimo sutartyje gana detaliai numato Asociacijų įstatymas (5 str.)Steigimo sutarties pavyzdys →
STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Parengus įstatus, yra organizuojamas steigiamasis susirinkimas, kurio metu yra patvirtinami sukurti įstatai ir kuriame nusprendžiama, kas už ką yra konkrečiai atsakingas organizacijos steigimo pradžioje – kas bus organizacijos vadovas, kokie bus pradiniai organizacijos finansai, kaip priimsite pirmuosius narius ir pan. Šio susitikimo metu yra surašomas steigiamojo susirinkimo protokolas.