Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos skyrius registruoja:

 • gimimą;
 • santuoką:
 • santuokos nutraukimą;
 • mirtį;
 • įvaikinimą;
 • tėvystės pripažinimą ir nustatymą;
 • vardo ir pavardės pakeitimą.

Į apskaitą įtraukia:

 • užsienio valstybėje įregistruotą gimimą (vaiko, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra LR piliečiai; pilnamečio asmens, įgijusio LR pilietybę);
 • užsienyje mirusių LR piliečių mirtį;
 • bažnytines bei užsienyje įregistruotas santuokas.

Papildo, ištaiso ir atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda archyvinius dokumentus ir pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą bei daugiakalbes standartines formas.

Jaunavedžių rankų fragmentas, kuriame matosi vestuviniai žiedai ir vestuvinė puokštė

Kontaktai pasiteiravimui
Regina Jackūnienė
Pavaduotoja civilinei metrikacijai, kab. 8 (Vytauto g. 39)


Dovilė Gineikė
Vyriausioji specialistė, kab. 9 (Vytauto g. 39)


Veronika Jurkevičienė
Vyriausioji specialistė, kab. 7 (Vytauto g. 39)


Santuokų registravimo grafikas 2024 m.

SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS 2024 METAMS

 • SAUSIO 20 D.
 • VASARIO 10 D.
 • KOVO 16 D.
 • BALANDŽIO 20 D.
 • GEGUŽĖS 18 D.
 • BIRŽELIO 8 D., 22 D.
 • LIEPOS 13 D., 27 D.
 • RUGPJŪČIO 10 D., 24 D.
 • RUGSĖJO  7 D., 21 D.
 • SPALIO 19 D.
 • LAPKRIČIO 16 D.
 • GRUODŽIO 31 D.

Pareiškėjų prašymu santuokos registruojamos ir antradieniais – penktadieniais.
Pasikeitus Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėms (nuo 2023 m. sausio 1 d. neteko galios taisyklių 73 punktas) apie sudaromas santuokas nebereikia skelbti viešai.

 Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

(informacija iš 2022-07-01 įsigaliojusių Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, Teisės aktų registro, 2022-06-29 Nr. 678)

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

Santuokos įregistravimą

30

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

10

Civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

10

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą

12

Vardo, pavardės pakeitimą

12

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

10

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

10

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

70

Civilinės būklės akto įrašo nuorašo, kopijos ar civilinės būklės akto įrašą, liudijančių išrašų išdavimą.

4.30

Daugiakalbės standartinės formos ir pagal Vienos Konvenciją (forma A, B ir C) civilinės būklės aktų įrašų įvairiomis kalbomis išdavimą

4,30Informavimo pranešimas apie jūsų duomenų tvarkymą

Pateikdami prašymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188752174, adresas: Kęstučio a. 3 LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60302, el. p. [email protected]). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų prašymą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected] . Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. [email protected]), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių.Prašymų formos
Susiję kontaktai
Darbo laikas

II-V 8.00 - 17.00 val.
VI 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse dirbama viena valanda trumpiau.