Gyvenamosios vietos deklaravimas (seniūnijos)


Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

  1. Benamiai;
  2. Asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;
  3. Asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  4. Asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
  5. Užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;
  6. Asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą įtraukti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo Įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama, kai asmuo yra laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečio vardu.

Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti Registrų centre.

Išduodamų pažymų formą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
Paslaugos gavėjas pateikia užklausą žodžiu tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą, telefonu bei elektroniniu paštu.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie savo tapatybę gali patvirtinti elektroniniu parašu ar kitais portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais.

Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos – į valstybę, kurią išvyksta, - ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Nepilnamečių vaikų turintis asmuo privalo pateikti kartu su juo išvykstančių vaikų deklaracijas. Nepilnamečių asmenų vardu išvykimo deklaraciją pildo vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų).

Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Neveiksnaus asmens išvykimą deklaruoja asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Asmuo, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, pildo ir pateikia deklaravimo įstaigai asmeniškai ar paštu, nustatytos formos deklaraciją. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija.

Asmenys gyvenamąją išvykimą iš Lietuvos Respublikos ne elektroniniu būdu deklaruoja šiose deklaravimo įstaigose:

  1. Seniūnijose;
  2. Konsulinėse įstaigose, jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti elektroniniu parašu ar kitais portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46820/420).

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Savivaldybių administracijų seniūnijoms.
Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

3. pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

5. gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.