Gyventojų tribūna


Gyventojų tribūna

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad prieš prasidedant kiekvienam savivaldybės tarybos posėdžiui, vyksta Gyventojų tribūna, kuriai skiriama 30 min. Ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios užsiregistravę gyventojai gali išdėstyti savo problemas, kelti rajonui aktualius klausimus. Pasisakymams skiriama iki 5 min. Posėdžio metu dėl keliamos problemos nediskutuojama. Atitinkami komitetai kartu su savivaldybės administracijos specialistais išnagrinėja pateiktus klausimus ar problemas ir pateikia atsakymus. Artimiausiame eiliniame posėdyje savivaldybės taryba informuojama apie priimtus sprendimus, paklausėjas informuojamas asmeniškai.Gyventojų tribūna 2023 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2023-06-29

 

Rimantas Zinkevičius

Kalbėjo dėl Etnokultūros ir edukacijos centro Griežionių k., Lyduokių sen., idėjos. Išsakė abejonių tiek dėl pačios idėjos tikslingumo, tiek dėl vieno jos iniciatorių, Anatolijaus Stiško, asmenybės.

Atsakymas

2023 m. rugpjūčio 23 d. šis klausimas buvo svarstytas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete. Komitete buvo išnagrinėtas R. Zinkevičiaus pasisakymas, išklausyta A. Stiško pozicija bei pristatyta minėto centro idėjos kūrimo priešistorė.

 Nei savivaldybės administracija, nei savivaldybės meras ar taryba nėra numatę jokio konkretaus Etnokultūros ir edukacijos centro kūrimo veiksmų plano ar finansavimo šaltinių. Tai yra visuomeninė iniciatyva. Todėl Komitete buvo rekomenduota sudaryti darbo grupę tolesnei šio klausimo analizei. Rekomendacija buvo įgyvendinta – mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta iki 2023 m. gruodžio 31 d. išnagrinėti klausimo dėl Etnokultūros ir edukacijos centro Griežionių k., Lyduokių sen., sprendimo galimybes ir pateikti pasiūlymus dėl savivaldybės pozicijos šiuo klausimu.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2023-08-31

Julius Kazėnas

Kalbėjo dėl pietinio Ukmergės aplinkkelio (numatytos aplinkkelio vietos bei pačio aplinkkelio projekto).

Atsakymas

2019 m. Ukmergės rajono savivaldybės taryba pritarė Savivaldybės ir Kelių direkcijos bendradarbiavimo sutarčiai. Sutarties pagrindu šalys įsipareigojo įgyvendinti atitinkamus projektus:

Kelių direkcija:
•  „Ukmergės miesto pietvakarinio aplinkkelio nauja statyba“;
•  „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožo 0,377–0,826 km ir tilto per Šventosios upę kapitalinis remontas“.

Savivaldybė:
•  „Ukmergės m. Kauno–Žiedo gatvių sankryžos rekonstravimas į žiedinę“;
•  „Ukmergės miesto Linų gatvės rekonstravimas“.

Savivaldybės taryba 2021 m. patvirtino koreguotą Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialųjį planą, kurio sprendiniais numatyta aplinkkelio susisiekimo komunikacijų infrastruktūra ir jos plėtrai reikalingos teritorijos.

Į minėtą teritoriją patenka ir dalis miško žemės. Todėl Savivaldybės taryba 2022 m. priėmė sprendimą paversti miško žemę kitomis naudmenomis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijomis, pietiniam Ukmergės aplinkkeliui įrengti. (Sprendime taip pat numatyta, kad iškirsta mediena disponuos Valstybinių miškų urėdija). Vadovaujantis šiuo sprendimu vykdyti miško kirtimo darbai.

2023-09-28 Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas dar vienas sprendimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis, kurio pagrindu bus tikslinamos numatomo iškirsti miško teritorijos. Atlikus patikslinimo procedūras Savivaldybė bus įvykdžiusi Kelių direkcijai duotą įsipareigojimą suformuoti žemės sklypus, reikalingus aplinkkelio projektavimui ir statybai.

Aplinkkelio techninio projekto vykdytojas yra ne Savivaldybė, o Kelių direkcija. Būtent Kelių direkcija ir organizuoja aplinkkelio, kaip inžinerinio statinio, projektavimo darbus. Aplinkkelio statybos techninį projektą rengia ir teritorijos inžinerinius geologinius tyrinėjimus atlieka Kelių direkcijos viešųjų pirkimų būdu parinktas rengėjas – AB „HISK“. Projektavimo darbus numatoma atlikti kitų metų vasaros pabaigoje.

Aplinkkelio statybai numatyta teritorija nekelia jokių diskusijų ar abejonių, kadangi ji parinkta atliekant labai išsamią vietos ir poveikio aplinkai vertinimo analizę. Šis projektas yra svarbus tiek Savivaldybei tiek visam regionui: bus pagerintas Ukmergės miesto gatvių tinklas, gyventojų susisiekimo kokybė, nukreipiamas nemažas automobilių srautas iš miesto centro. Todėl aplinkkelio statybų tikrai neketinama atsisakyti. Priešingai, bus dedamos visos pastangos, kad reikalingi procesai vyktų sklandžiai ir projektas būtų įgyvendintas.Piliečių tribūna 2022 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2022-04-28

 

Vaidas Ramoška, gyventojas.

Kalbėjo dėl Kauno-Deltuvos gatvių sankirtoje esančios skulptūros.

Atsakymas

2022 m. gegužės 11 d. klausimas dėl Kauno ir Deltuvos gatvių sankirtoje esančios skulptūros „Vėliavnešiai“ demontavimo ar iškėlimo buvo svarstytas savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete. Po ilgų diskusijų ir išsiskyrus komiteto narių nuomonėms komitete buvo nuspręsta rekomenduoti savivaldybės merui inicijuoti vietos gyventojų apklausos paskelbimą dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ iškėlimo.

Įvertinus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme vietos gyventojų apklausos organizavimui nustatytus reikalavimus ir savivaldybės administracijos technines galimybes, buvo nuspręsta pasinaudoti kita Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta konsultavimosi su vietos gyventojais forma, tai yra konsultavimasis elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje. Konsultaciją su vietos gyventojais dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ iškėlimo planuojama pradėti 2022 m. birželio 1 d. Gyventojai galės pareikšti nuomonę dėl skulptūros iškėlimo/neiškėlimo ir pasiūlyti galimo jos panaudojimo alternatyvas.

Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad vietos gyventojų nuomonė, pateikta konsultavimosi metu, turi būti atitinkamo savivaldybės administravimo subjekto vertinama priimant sprendimą dėl konsultavimuisi teikto klausimo, o priimtas sprendimas ir tokio sprendimo motyvai turi būti paskelbti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Data Dalyvavo Pasisakymo esmė

2022-04-28

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas. Kalbėjo dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Tarybos narių komunikavimo su gyventojais.
Atsakymas

Informaciją apie vykdomus projektus galima rasti oficialiame Ukmergės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.ukmerge.lt, taip pat nacionalinėje žiniasklaidoje, vietiniuose laikraščiuose ir kt. Pastoviai skelbiama informacija ir kviečiama visuomenė į projektų pristatymus, kur galima pateikti visus rūpimus klausimus jų rengėjams bei užsakovams.
Taip pat kaskart galima kreiptis į savivaldybės administracijos skyrių vedėjus ir pasikonsultuoti išsamiau konkrečiu klausimu.

Kartą metuose parengiamos tiek mero, tiek administracijos direktoriaus metinės ataskaitos, kurioms visi skyriai pateikia informaciją apie tai, ką jie dirbo, kas padaryta ir t.t. Pastoviai rašomi straipsniai ir pranešimai į tinklalapį, socialinius tinklus, žiniasklaidą.

Savivaldybės administracija ir Tarybos nariai yra atviri visuomenei. Juk viena pamatinių demokratijos sąlygų yra teisė gauti informaciją ir pastaruoju metu skiriamas nemažas dėmesys šios teisės įgyvendinimui praktikoje. Ši demokratinės kontrolės ir priežiūros priemonė suteikia galimybę visuomenei visavertiškai dalyvauti savivaldos reikaluose.

Piliečių tribūna iš esmės yra skirta atkreipti Tarybos dėmesį į aktualią problemą ir inicijuoti jos sprendimą, posėdžio metu dėl keliamos problemos nėra diskutuojama, todėl pasisakymo laikas ribotas. Tai nėra pagrindinė ar vienintelė bendravimo su gyventojais forma. Rūpimais klausimais į savivaldybės vadovus ir į Tarybos narius visuomet galima kreiptis asmeniškai, dalyvauti komitetų, komisijų posėdžiuose, susitikimuose, viešuose svarstymuose, kur vyksta platesnės diskusijos aktualiais klausimais.

Praktika rodo, kad masiniai/gyvi susitikimai nesulaukia ypač didelio gyventojų dėmesio. Dažniau kreipiamasi susidūrus su tam tikra problema, asmeniniais klausimais. Todėl kviečiame rajono gyventojus inicijuoti aktualių klausimų svarstymą.

Data Dalyvavo Pasisakymo esmė
2022-11-24 Vytautas Česnaitis, gyventojas. Kalbėjo dėl prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimo, minint jo 150-ąsias gimimo metines ir dėl Sovietų Sąjungos kario skulptūros, esančios Pašilės kapinėse, likimo.

Atsakymas

Lietuvos Respublikos Seimas yra numatęs paskelbti 2024-uosius metus NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metais. Seime šiuo klausimu parengtas ir įregistruotas nutarimo projektas. Todėl papildomai kreiptis į Seimą dėl 2024 m. paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais netikslinga. Tikimąsi, kad, paskelbus 2024-uosius metus Antano Smetonos metais, bus sudaryta vyriausybinė programa bei numatytos atitinkamos lėšos. Atsižvelgdami į Vyriausybės programos nuostatas, 2023 m. savivaldybės administracija taip pat numatys konkrečias priemones deramai paminėti kraštiečio Prezidento jubiliejų ir atminimą.

Norint atstatyti Prezidento gimtąjį namą atstatymą, pradžioje yra būtina atlikti nuodugnius tyrinėjimo darbus, surinkti negausią ikonografinę ir faktologinę medžiagą apie Smetonų šeimos sodybą, trobos eksterjerą ir interjerą, baldus, namų apyvokos daiktus ir kt. Ir tik tada pagal minimą mokslinę medžiagą bei analogijas yra įmanoma parengti gimtojo Prezidento namo atstatymo projektą ir, naudojant autentiškas medžiagas bei įrankius, atstatyti, kiek tai yra įmanoma, maksimaliai artimą buvusiam pastatą. Be šių pradinių darbų nėra galimybių numatyti konkrečių terminų, planų ar lėšų Jūsų minimai idėjai įgyvendinti.

Dėl siūlymo sunaikinti sovietinį karį vaizduojančią R. Antinio skulptūrą, informuojame, kad savivaldybės taryba šių metų spalio 27 d. pritarė Sovietų Sąjungos kario skulptūros iškėlimui iš Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios Pašilės karių kapinėse Ukmergėje. Lapkričio 23 d. buvo sudaryta minėto savivaldybės turto panaudos sutartis, kurios pagrindu skulptūra 10 metų laikotarpiui perduota klubui „Miško broliai“. Netrukus po to ji demontuota ir iškeldinta į klubo teritoriją. Buvusioje šaltojo karo raketinėje bazėje Kopūstėliuose veikiantis klubas įsipareigojo perduotą turtą laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti kaip kuriamo muziejaus eksponatą. „Miško broliai“ minėtą teritoriją įveiklino įvairių karinės istorijos laikotarpių Lietuvoje pažinimui, rekonstruoja išlikusius pastatus pritaikant juos edukacijoms, organizuoja ekskursijas, edukacines programas. Skulptūra yra tematiškai susijusi su autentiška buvusios raketinės bazės aplinka ir bus pristatoma kaip realus sovietinio laikotarpio eksponatas, padedantis lankytojus supažindinti su objektyvia II pasaulinio karo istorija.Piliečių tribūna 2020 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2020-02-20

 

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas.

Kalbėjo dėl užsienio delegacijų priėmimo savivaldybėje ir dėl Šventosios pakrantės priežiūros.

Atsakymas

Užsienio šalių ambasados Lietuvoje organizuoja ambasadorių vizitus į šalies savivaldybes, siekiant plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą įvairiose srityse. Ukmergės rajono savivaldybė vysto glaudžius tarptautinius ryšius su 12 šalių, keičiamasi delegacijomis, vykdomi bendri įvairių sričių projektai. Ukmergėje lankosi užsienio šalių ambasadoriai, kurių dėka atrandami nauji kontaktai. Per pastaruosius metus rajone viešėjo Švedijos, Japonijos, Baltarusijos, Ukrainos, Izraelio, Kroatijos ir kitų šalių ambasadoriai. Šių metu sausio 20 dieną Ukmergėje lankėsi Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje atstovai. Vizito metu aptartos galimybės užmegzti partnerystę ir plėtoti regioninio bendradarbiavimo ryšius. Rajono vadovai ambasadoriaus kvietimu lankėsi Kazachstane. Norime atkreipti dėmesį, kad oficialūs vizitai turi būti organizuojami ir vykdomi laikantis diplomatinio ir tarptautinio bendravimo protokolų taisyklių, oficialiai ir tiesiogiai susiderinus abipusius susitikimus.

Informuojame, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija šiuo metu vykdo du ES lėšomis finansuojamus projektus, kurių metu bus tvarkoma Šventosios upės pakrantė. Šiuo metu baigiamas rengti Šventosios pakrantės nuo Vilniaus g. tilto iki Gėlių g. sutvarkymo techninis projektas. Viešas rengiamo projekto pristatymas visuomenei vyko ne vieną sykį, siekiant suderinti sprendinius. Dėl padarytos žalos pakrantėje, išpjaunant saugotinus želdinius, Ukmergės rajono savivaldybės administracija buvo priversta atlikti pakartotinai želdynų inventorizacijos korektūrą. 2020 m. vasario 3 d. projekto sprendiniai buvo pristatyti viešai, vyko tiesioginė transliacija. Projekto tikslas – suformuoti Ukmergės mieste esančios Šventosios upės pakrantės su prieigomis kraštovaizdį gerinant jo estetines savybes, želdynų būklę, aplinkos kokybę, didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti ją lankymui ir rekreacijai. Numatoma tvarkyti pakrantės želdynus, įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, jo apšvietimą, mažąją architektūrą.

Kraštovaizdžio tvarkymo veikloms yra skirtas 125.271,13 Eur finansavimas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“. Dar 313.685,00 Eur suma yra numatyta pėsčiųjų-dviračių takui ir jo apšvietimui, poilsio zonoms įrengti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2020-09-24

 

Miglė Kačinskienė, gyventoja

Kalbėjo dėl neteisėto jos atleidimo iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus ir Integralios pagalbos skyriaus vedėjos pareigų.

Atsakymas

Miglė Kačinskienė, gyventoja, kalbėjo apie savo 2020 m. balandžio 15 d. neteisėtą atleidimą iš Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – NSPC) Pagalbos į namus ir Integralios pagalbos skyriaus vedėjos pareigų.

2020 m. balandžio 28 d. M.K. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri 2020 m. gegužės 19 d. priėmė sprendimą ir pripažino neteisėtą atleidimą iš darbo. Darbo ginčų komisijos sprendimu M.K. buvo išmokėta 15677,92 Eur, neatskaičius mokesčių, kompensaciją.

M.K. teigė, kad yra NSPC profsąjungos komiteto ir Dvišalės tarybos narė, todėl jai svarbu žinoti, iš kokių lėšų buvo išmokėta kompensacija. NSPC 2020 m. spalio 2 d. raštu Nr. SD-1002 kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu pateikti paaiškinimą dėl narystės profesinėje sąjungoje ir profesinių sąjungų organizacijoje.

Paaiškinime buvo nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai. Vadovaujantis šią nuostatą asmuo nebedirbantis NSPC, negali būti šios įstaigos profesinės sąjungos nariu. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymai nedraudžia M.K. būti Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (toliau – RJPS) nare.

Pasisakymo Piliečių tribūnoje metu M.K. jau nebuvo NSPC profesinės sąjungos nare. Buvęs NSPC darbuotojas, kuris neteko narystės NSPC profesinėje sąjungoje, tačiau liko RJPS nariu, neturi teisės balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms. Tokiu atveju toks asmuo negali tinkamai vykdyti pareigų įstaigos Dvišalėje taryboje.

Informuojame, kad Ukmergės rajono savivaldybės meras 2020 m. liepos 24 d. potvarkiu Nr. 10-214 sudarė komisiją dėl NSPC direktorės galimai padarytos turtinės žalos nustatymo ir pavedė komisijai pateikti išvadas.

Komisija išnagrinėjusi pateiktą informaciją ir dokumentus NSPC direktorės veiksmuose nenustatė konkretaus tyčinio elgesio, siekiant M.K. atleisti iš darbo. Nors direktorė veikė neteisėtai (pažeidė atleidimo iš darbo procedūrą), tačiau ji nesiekė padaryti žalos, todėl jos veiksmai negali būti pripažinti tyčiniais. Tyrimo metu nenustatyta, kad direktorė sąmoningai nevertino ir netyrė M.K. galimai padarytų darbo pareigų pažeidimų, skiriamos sankcijos pagrįstumo ir proporcingumo, kitos sprendimo priėmimui reikšmingos informacijos ar ignoravo atleidimo iš darbo procedūras. Priešingai, iš komisijai pateiktų dokumentų matyti, kad direktorė, gavusi pranešimus apie galimus M.K., kaip Pagalbos į namus ir Integralios pagalbos skyriaus vedėjos, darbo pareigų pažeidimus, sudarė komisiją aplinkybės ištirti. Komisiją sudarė iš 4 įstaigos darbuotojai ir NSPC darbuotojų profesinės sąjungos atstovę – pirmininkę. 2020 m. vasario 27 d. komisija direktorei pateikė tyrimo ataskaitą, kurioje pasiūlė M.K. darbo pareigų pažeidimus pripažinti šiurkščiais bei rekomendavo direktorei vertinti galimybę M.K. toliau eiti užimamas pareigas. Priimdama sprendimą dėl  atleidimo, NSPC direktorė nepasikliovė vien savo patirtimi, o naudojosi profesionalaus teisininko pagalba.

Komisija merui siūlė netaikyti NSPC direktorei atsakomybės, nenustačius visų atsakomybės sąlygų ir rekomendavo direktorei įvertinti pagal sutartį teikiamų teisinių paslaugų kokybę.Piliečių tribūna 2019 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2019-09-26

 

Julius Kazėnas, Pakrantės seniūnaitijos seniūnaitis.

 

Kalbėjo apie Šventosios upės pakrantės tvarkymo darbus, kuriuos organizuoja miesto bendruomenė. Kėlė klausimą dėl savivaldybės prisidėjimo. Taip pat kalbėjo dėl pasisakymo Piliečių tribūnoje laiko bei poreikio ir galimybių Tarybos nariams dažniau bendrauti su  gyventojais.

 

Atsakymas

Ukmergės rajono savivaldybė rengia Šventosios pakrantės nuo Vilniaus g. tilto iki Gėlių g. sutvarkymo techninį projektą. Viešas rengiamo projekto pristatymas visuomenei vyko 2019 m balandžio mėn. Projekto tikslas – suformuoti Ukmergės mieste esančios Šventosios upės pakrantės su prieigomis kraštovaizdį gerinant jo estetines savybes, želdynų būklę, aplinkos kokybę, didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti ją lankymui ir rekreacijai. Numatoma tvarkyti pakrantės želdynus, įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, jo apšvietimą, mažąją architektūrą.

Kraštovaizdžio tvarkymo veikloms yra skirtas 125.271,13 Eur finansavimas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“. Dar 313.685,00 Eur suma yra numatyta pėsčiųjų-dviračių takui ir jo apšvietimui, poilsio zonoms įrengti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“.

Piliečių tribūna iš esmės yra skirta atkreipti Tarybos dėmesį į aktualią problemą ir inicijuoti jos sprendimą, posėdžio metu dėl keliamos problemos nėra diskutuojama, todėl pasisakymo laikas ribotas. Tai nėra pagrindinė ar vienintelė bendravimo su gyventojais forma. Rūpimais klausimais į savivaldybės vadovus ir į Tarybos narius visuomet galima kreiptis asmeniškai, dalyvauti komitetų, komisijų posėdžiuose, susitikimuose su bendruomene, seniūnijose, seniūnaitijose organizuojamuose susitikimuose, viešuose svarstymuose, kur vyksta platesnės diskusijos aktualiais klausimais.

Praktika rodo, kad masiniai susitikimai nesulaukia ypač didelio gyventojų dėmesio. Dažniau kreipiamasi susidūrus su tam tikra problema, asmeniniais klausimais. Todėl seniūnaičiai bei kiti rajono gyventojai kviečiami inicijuoti aktualių klausimų svarstymą, ką pareiškėjas jau ne kartą yra daręs.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2019-10-31

 

Saulius Auglys, kompozitorius, atlikėjas, perkusininkas.

 

Išreiškė kritišką nuomonę dėl pastarųjų metų kultūros raidos ir jos perspektyvų Ukmergėje.

Atsakymas

Pasisakymo pradžioje pranešėjas prisimena jo darbą kartu su bendraminčiais organizuojant Ukmergėje būgnų ir perkusijų festivalį, iš kurio, jo žodžiais, jis vėliau „buvo išrautas“ ir „kaip festivalio galva“, ir kaip „ugnelė“. Nekvestionuojame šių paskutinių apibūdinimų, tačiau pranešėjas turėtų prisiminti, jog kalbos apie perkusijų festivalio meninio lygio netobulėjimą buvo pradėtos būtent su juo, kaip festivalio meno vadovu. Buvo siūloma kartu siekti geresnių kūrybinių festivalio rezultatų. Tačiau 2013 m. gegužės 19 d. „Lietuvos ryte“ buvo publikuotas Astos Andrikonytės straipsnis „Būgnų ir perkusijos festivalis sugrįžo į Vilnių“. Jame festivalio meno vadovas Saulius Auglys-Stanevičius teigė: „(...) - Norisi, kad perkusijos žvaigždes išgirstų kuo didesnė auditorija. Sostinei reikia tokio festivalio.

– Ar ukmergiškiai nesijaus nuskriausti netekę mušamųjų šventės? – paklausiau 43 metų S. Auglio-Stanevičiaus.

-Tikriausiai Ukmergė turės savo festivalį. Bet man būdavo apmaudu, kai garsūs perkusijos meistrai ten grodavo vos porai šimtų vietos klausytojų – profesionalai ir turistai nevažiuoja į Ukmergę. Vilnius – nepalyginti stipresnis traukos taškas, nors čia įsitvirtinti nelengva dėl konkurencijos.“

Po šio viešai pagarsinto sprendimo Ukmergės festivalio organizatoriai nusprendė ir toliau organizuoti festivalį, bet su nauju meno vadovu, naujais sprendimais ir nauju pavadinimu: „Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis „Percussion Ukmergė“. Patiems save vertinti gana sudėtinga, bet garsūs perkusijos meistrai vis tik važiuoja į Ukmergę ir jų klausosi ne keli šimtai žiūrovų, o pilnos salės.

Sutinkame su pranešėjo nuomone, kad „norint pritraukti į rajoną lankytojų, jis turi būti originalus ir patrauklus“, tačiau kiek keistokas jo išsakytas požiūris į atsinaujinančius objektus. Kaip antai apie „originalią skulptūrą Vienuolio gatvėje“. Pirmiausiai, Vienuolio gatvėje nėra jokios viešoje erdvėje pastatytos skulptūros. Spėjame, kad gal pranešėjas minėjo objektą „Kubas“, stovintį Vienuolyno gatvės gale, kuris yra tiesiog urbanistinis objektas, galintis būti  aukštu suoleliu, vakare – šviestuvu, norint – pakyla gatvės muzikantams ar eilėraščių skaitovams, postamentu gyvosioms skulptūroms. Formuojant pačią objekto koncepciją, parenkant jo pastatymo vietą, dalyvavo 3 architektai iš 3 dailininkai iš Vilniaus ir Ukmergės. Ši idėja (su galima objekto pastatymo vieta) išplėstinio posėdžio metu buvo pristatyta Vienuolyno gatvės rekonstrukciją rengusiai architektų grupei, savivaldybės administracijos vadovams, rajono architektui. Neigiamų nuostatų dėl šio pasiūlymo negauta.

pranešėjui užsiminus apie a. a. Vytauto Kernagio atminimo įamžinimą Ukmergėje, ko gero reikėtų kalbėti ne tiek apie paties menininko, kiek apie jo sukurtos dainos pagal J. Erlicko tekstą ir filme „Kažkas atsitiko“ suvaidinto personažo – „santechniko iš Ukmergės“ sąsajas su Ukmerge. Todėl, kai skulptorius Vaidas Ramoška kreipėsi į Kultūros ir turizmo skyrių, siūlydamas sukurti skulptūrą šiam personažui, jo pasiūlymas buvo priimtas ir pasiūlyta pateikti svarstymui būsimos skulptūros modelį. Šiuo metu modelis yra pateiktas Architektūros ir urbanistikos skyriui, ir tai jau yra konkreti šios idėjos įgyvendinimo pradžia.

Džiaugdamasis, kad Ukmergėje atsirado Brailio raštu grupės „Antis“ dainos tekstas, pranešėjas kritikuoja patį renginį. Tenka priminti, jog šią akciją inicijavo ir finansavo klubas „LIONS“, kūrinio autorius – skulptorius A. Janulis. Savivaldybės administracija džiaugiasi, kad Ukmergėje atsiranda naujų, gražių tradicijų, kviečiančių visus ukmergiškius atkreipti dėmesį į neįgaliųjų problemas ir prisidėti prie jiems aktualių problemų sprendimo.

Visiškai sutinkame, kad pirmojo nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos atminimas Ukmergės krašte turi būti deramai įamžintas ir puoselėjamas. Ukmergė didžiuojasi turėdama Antano Smetonos gimnaziją, Antano Smetonos gatvę, 2014 m. duris atvėrusį atnaujintą prezidento Antano Smetonos dvarą Užulėnyje. Šis dvaras su jam priklausančiais pastatais ir parku, Užugirio mokykla-muziejumi, gimtojo namo pamatais, amatų centru susiformavo į Užugirio krašto muziejinį kompleksą. 2018 m. ukmergiškiai Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį paminėjo ir  monospektakliu „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“. Šiame spektaklyje pasakojama apie kraštiečio Antano Smetonos ir bendražygio kunigo Juozo Tumo–Vaižganto bičiulystę. 2019 m. Prezidentui pastatytas paminklas Užugiryje. Daugiausia renginių vyksta per Prezidento gimtadienio paminėjimą, tarp jų ir teatralizuota gimtadienio šventė „Smetoninės“. Keista, kad toks šventės pavadinimas pasirodė nepagarbus. Žodis „Smetoninės“ sistemiškai ir kūrybiškai padarytas pagal bendrinį vardo dienos pavadinimą  – vardinės (Joninės – šv. Jono šventė ir pan.). Lietuvių kalba yra ypač turtinga ir graži, o šis šventės pavadinimas nėra nepagarbus, atvirkščiai, jis suteikia renginiui išskirtinumo, žaismingumo, juolab, kad šventėje dominuoja ir to laikmečio aprangos kodas bei tradicijos.  Manome, kad mūsų krašte Prezidentas tinkamai įvertintas ir pagerbtas, nors kiekvieną konkretų pasiūlymą šia tema esame pasirengę svarstyti.

Kažin, ar reikėtų Antano Smetonos vardu pavadinti miesto centre esančią kurią nors gatvę. Dabartinė A. Smetonos gatvė savo vardą gavo dar ketvirtajame XX a. dešimtmetyje ir buvo pavadinta „Prezidento A. Smetonos liepų alėja“. Sovietmečiu šis vardas sutrumpėjo  iki „Liepų gatvės“, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Ukmergės miesto taryba grąžino gatvei Antano Smetonos vardą. Taigi, jau pati pavadinimų kaita yra susijusi su istorija, paveldu. Be to, gatvių pavadinimų keitimai sukeltų labai daug biurokratinių problemų šių gatvių gyventojams.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal savivaldybės poreikį konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus vertinimo metodus ir kriterijus centralizuotai organizuoja Vyriausybės įgaliota įstaiga – Valstybės tarnybos departamentas. Visi valstybės karjeros tarnautojai, taip pat ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas, į darbą priimamas konkurso tvarka, o ne pagal atskirų asmenų siūlymus.

Ir pabaigai: dėkojame kraštiečiui, kompozitoriui ir atlikėjui už išsakytą nuomonę. Manome, kad teisingi ir reikalingi sprendimai priimami konstruktyviai diskutuojant, nemenkinant kitų atliktų darbų. Kviečiame kartu kurti gražesnę, patrauklesnę Ukmergę ir pozityvius kultūrinius pokyčius joje.  Piliečių tribūna 2018 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-01-25

 

Nikas Samuolis, Ukmergės ligoninės gydytojas, ligoninėje veikiančios jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovas.

Kalbėjo dėl darbo užmokesčio didinimo Ukmergės ligoninės gydytojams ir slaugytojams. Išsakė nuomonę dėl tarybai pateikto svarstyti klausimo, kuriuo siūloma pavesti Ukmergės ligoninės vyriausiajam gydytojui nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. Taip pat prašė apsvarstyti galimybę paremti iš kitų miestų atvykstančius gydytojus ir slaugytojus, kompensuojant tam tikrą dalį kuro išlaidų.

Atsakymas

VšĮ Ukmergės ligoninės duomenimis, nuo 2017 m. liepos 1 d. ligoninėje darbo užmokestis buvo padidintas, patvirtinus naują darbo apmokėjimo tvarką, kuri buvo suderinta su visomis ligoninėje veikiančiomis profsąjungomis. Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbo užmokestis gydytojams padidintas 16,39 proc., slaugytojams – 10,54 proc. Nuo 2018 m. vasario 1 d. slaugytojams darbo užmokestis padidintas dar apie 11 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigojo nuo 2018 m. gegužės 1 d. visiems medikams atlyginimus didinti 20 proc. Tačiau kol kas nėra informacijos, kokiu būdu tas bus daroma. Ligoninės vyriausiasis gydytojas įsipareigojo visus klausimus, susijusius su numatomu darbo užmokesčio didinimu, aptarti su ligoninėje veikiančiomis profsąjungomis.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 7-11 pavesta VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiajam gydytojui nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. Vyriausiasis gydytojas įsipareigojo šį klausimą taip pat derinti su ligoninėje veikiančiomis profsąjungomis.

Klausimas dėl galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuoti pedagogų, kultūros, socialinių, medicinos darbuotojų kelionės į darbą išlaidas ar jų dalį savivaldybės institucijose svarstomas jau ne pirmą kartą. 2017 m. įvertintas lėšų poreikis šiam klausimui spręsti: 179 419 Eur per metus.

Savivaldybės nuomone, šių darbuotojų kelionės į darbą kompensavimo klausimą reikėtų spręsti kompleksiškai, neišskiriant vienos srities darbuotojų. Šiai dienai nėra galimybių savivaldybės biudžete numatyti reikiamą lėšų sumą. Sprendžiant medicinos darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo klausimą buvo pasiūlyta ieškoti galimybių VšĮ Ukmergės ligoninės būtiniausiems specialistams kompensuoti bent dalį kelionės į darbą išlaidų įstaigos lėšomis. Ateityje savivaldybė spręstų klausimą dėl galimybės prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis. Ligoninės vyriausiasis gydytojas įsipareigojo svarstyti šį klausimą ir visas galimybes aptarti su ligoninėje veikiančiomis profsąjungomis.

Taip pat savivaldybė suteikia galimybę savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams išsinuomoti tarnybinį būstą. Šiuo metu investuojama į tarnybinio būsto fondo plėtrą. Įrengiami nauji butai savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Vilniaus g. 87, taip pat numatoma Linų g. 6.

2018 m. savivaldybės biudžeto lėšomis numatyta finansuoti šias VšĮ Ukmergės ligoninės programas:

 • Vidaus ligų skyriaus renovacijos programa – 120 000 Eur.
 • Sunkių pacientų stebėsenos Anesteziologijos-reanimacijos skyriuje programa – 10 000 Eur.
 • Gydytojų rezidentūros rėmimo programa – 4 400 Eur.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-01-25

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Kalbėjo dėl Ukmergės miesto seniūnaičių sueigos organizavimo bei seniūnaičių sueigos pirmininko atšaukimo ir naujo pirmininko išrinkimo pagrįstumo. Taip pat kėlė klausimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos savivaldybėse stiprinimui įsisavinimo teisėtumo.

Atsakymas

2017 m. lapkričio 2 d. savivaldybės administracijos direktorius gavo Ukmergės miesto seniūnės Z. Pečiulienės raštą, kuriame buvo nurodyta, kad 2017 m. spalio 20 d. 13 val. vyko išplėstinė Ukmergės miesto seniūnaičių sueiga, kurios posėdyje nebuvo leista dalyvauti seniūno pavaduotojai J. Zimblienei, pavaduojančiai seniūnę nedarbingumo laikotarpiu. 2017 m. lapkričio 2 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu minėta sueiga buvo pripažinta neteisėta ir neįvykusia, kadangi į šią sueigą nebuvo pakviestas Ukmergės miesto seniūnas, seniūnui nebuvo suteikta galimybė dalyvauti išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje ir jame pasisakyti.

Šį įsakymą E. Zeziulevičius bandė skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau teismas šio skundo nepriėmė. Minėtas įsakymas paklausėjui buvo įteiktas į rankas 2017 m. lapkričio 6 d., taip pat pakartotinai išsiųstas 2017 m. lapkričio 29 d. bei nuo priėmimo dienos paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje.

Sušaukus sekančią išplėstinę seniūnaičių sueigą, šioje sueigoje seniūnaičiai perrinko pirmininką. Savivaldybės tarybos 2017 kovo 30 d. sprendimu Nr. 7-92 patvirtintų Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 48–49 punktuose numatyta, kad seniūnaičių sueigos nuostatų įgyvendinimo ir sueigų organizavimo bei vykdymo teisėtumo kontrolę vykdo savivaldybės administracijos direktorius.

Šiais klausimais E. Zeziulevičius rašė skundus savivaldybės administracijos direktoriui, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje. Į visus skundus buvo atsakyta per 20 darbo dienų, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Skundai laikomi nepagrįstais. Išaiškinta šių atsakymų apskundimo tvarka.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-02-22

 

Tivana Baranovienė, sodų bendrijos „Pušelė“ pirmininkė

Kalbėjo dėl finansinės paramos sodų bendrijoms. Prašė sutvarkyti valstybinėje žemėje (miške) esantį pėsčiųjų taką nuo Ąžuolų gatvės iki sodo bendrijos (išplatinti ir papilti žvyro ar skaldos). Kalbėjo dėl sodo bendrijų kelių perėmimo į savivaldybių balansus. Sakė, kad sodo bendrija pradėjo daryti valstybinėje žemėje esančio kelio, nuo Ąžuolų gatvės išeinančio į Molėtų kelią, geodezinius matavimus. Prašė savivaldybės lėšomis kompensuoti bent dalį geodezinių matavimų išlaidų ir šį kelią perimti savivaldybės nuosavybėn, kadangi tai yra vietinės reikšmės, o ne sodininkų bendrijos kelias. Prašė savivaldybės biudžete numatyti lėšų sodų bendrijoms.

Atsakymas

SB ,,Pušelė“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, bendru sodininkų sutarimu bendrojo naudojimo žemėje inicijavo sklypo kitoms reikmėms – keliui (gatvei) link Molėtų kelio įrengti – formavimą. Sklypas suformuotas. Galima pradėti sklypo perdavimo savivaldybei procedūras.

Kita numatomo įrengti kelio (gatvės) SB ,,Pušelė“ dalis nuo iki Ąžuolų gatvės šiuo metu yra laisva valstybinė žemė. Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje pradėjo organizuoti šio projekto rengimą. Atlikus žemės sklypų suformavimo procedūras, atsiras galimybė projektuoti gatvę, šaligatvius bei pėsčiųjų ir dviračių takus.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-02-22

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Kalbėjo dėl Pašilės mikrorajono infrastruktūros gerinimo. Prašė iš pagrindų suremontuoti Pašilės gatvę. Atkreipė dėmesį į tai, kad Pašilės gatve vyksta intensyvus eismas, iš Kopūstėlių karjero vežamas žvyras, viso miesto žaliosios atliekos, yra trejos kapinės, kelios užsienio kapitalo įmonės.

Atsakymas

Visų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbai vykdomi vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 7-83 patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa (toliau – Programa). Su programa ir joje nustatytais vertinimo kriterijais, pagal kuriuos apskaičiuojami vertinimo balai bei nustatomas objektų kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos eiliškumas vertinimo balų mažėjimo tvarka, galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje („Gyventojams“ – „Kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumas“).

Kiekvienais metais, atsižvelgiant į Programoje nustatytus vertinimo kriterijus, Programa tikslinama ir tvirtinama Tarybos sprendimu. Taryba 2018-01-25 sprendimu Nr. 7-12 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programą, į kurią yra įtraukta ir Ukmergės mieste esanti Pašilės gatvė. Vertinant Pašilės g. padėtį Programoje, yra atsižvelgta, kad šioje gatvėje yra verslo zonų, privažiavimų prie visuomeninių pastatų ir statinių, visuomeninio transporto maršrutų. Programa įgyvendinama palaipsniui, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

Planuojama parengti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus Deltuvos, Linų, Pašilės, Žiedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ramygalos g., Dariaus ir Girėno g., Ukmergės mieste, rekonstravimui finansuoti ir tokiu būdu pagerinti Ukmergės miesto pagrindinių gatvių būklę. Šiuo atveju privatus subjektas savo lėšomis finansuotų visus reikalingus darbus ir po to tam tikrą laiką eksploatuotų rekonstruotus objektus, o viešasis subjektas (savivaldybė) nustatytais terminais atsiskaitytų su privačiu subjektu už atliktus darbus ir eksploataciją.

2017 m. buvo atnaujinti du Pašilės gatvės asfaltbetonio dangos ruožai (~1300 m2), kas pagerino bendrą gatvės asfaltbetonio dangos būklę.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-02-22

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, rajono gyventojas

Išsakė nuomonę atliekų tvarkymo klausimais, reikšdamas nepasitenkinimą rinkliavos už atliekas dydžiu bei savivaldybės vadovų ir administracijos veiksmais, kurie, pasisakančiojo nuomone, buvo pasyvūs ir neapgalvoti, dėl kurių dokumentų komplektas sklypo, kuriame turėjo būti įrengta atliekų rūšiavimo linija, perdavimo klausimais Vyriausybę pasiekė per vėlai. Sakė, kad 2015 m. rugsėjo 2 d. Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje išvadoje konstatuota, kad iš rinkliavos turėjo būti išskaičiuoti atliekų rūšiavimo linijos įrengimo kaštai. Prašė išnagrinėti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, atšaukti sprendimą dėl rinkliavos dydžio nustatymo ir perskaičiuoti rinkliavą.

Atsakymas

Dėl žemės sklypo suteikimo:

 • Savivaldybės administracija dar iki atliekų tvarkymo su UAB „Ekonovus“ pasirašymo, t. y. 2013 m. vasario mėn., aptarė situaciją dėl sklypo Sargelių kaime su UAB „Ukmergės vandenys“. 2013-02-07 UAB ,,Ukmergės vandenys“ kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybę dėl planavimo sąlygų 5,3439 ha sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sargelių k. 14, padalijimui išdavimo.
 • Tą pačią dieną 2013-02-07 paruoštos planavimo sąlygos Nr. 13 5,3439 ha sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sargelių k. 14.
 • Per 2 mėnesius suderintos projektavimo sąlygos, parengtas sklypo padalijimo projektas ir jau 2013-04-26 padalijimo projektas patvirtintas NŽT Ukmergės skyriaus vedėjo įsakymu. Suformuoti du sklypai: 1,9733 ha dumblo aikštelės eksploatacijai ir 3,3706 ha sklypas, kuriame numatyta atliekų rūšiavimo įrenginių statyba.
 • 2013-04-30 registruotas Savivaldybės TPD registre.
 • Paaiškėjus, kad atliekų rūšiavimo aikštelei skirti 3,3706 ha sklypą netikslinga bei pasiūlius UAB „Ekonovus“ jį mažinti sklypo dalimi, kuris užimtas taksuotu mišku, nutarta 5,3439 ha teritoriją padalinti į keturis sklypus, 1,9733 ha – dumblo aikštelės eksploatavimui, 1,0103 ha – atliekų rūšiavimo įrenginių statybai, o 1,5983 ha ir 0,7620ha sklypus turėti rezerve ateičiai, ir jei reikės, naudoti veiklai, susijusiai su atliekų tvarkymu.
 • 2013-07-04 UAB „Ukmergės vandenys“ pakartotinai kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybę dėl planavimo sąlygų išdavimo žemės sklypo padalijimui į 4 atskirus sklypus.
 • 2013-07-08 paruoštos planavimo sąlygos Nr. 55 5,3439 ha sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sargelių k. 14 padalijimo projektui. 
 • Atlikus žemės sklypų padalijimo projektą, 2013-09-24 padalijimo projektas patvirtintas NŽT Ukmergės skyriaus vedėjo įsakymu, o 2013-09-27 registruotas Savivaldybės TPD registre.
 • rengiami 4 žemės sklypų kadastriniai matavimai ir jau 2013-10-23 sklypai įregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.
 • 2013-11-28 Ukmergės rajono savivaldybės taryboje priimamas sprendimas, prašyti Vyriausybės perduoti savivaldybės nuosavybėn 3 sklypus. Tuo metu Tarybos nariu buvo ir Mindaugas Tamošiūnas.
 • Sprendžiamas klausimas dėl privažiavimo kelio sprendinių.
 • Suruošiami dokumentai Vyriausybei, tačiau jie nepriimami, kadangi keičiasi dokumentų pateikimo tvarka Teisės aktų informacinėje sistemoje. 2014-01-31 naujai parengti dokumentai talpinami TAIS, tuo pačiu kreiptasi į Teisingumo, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas  dėl išvadų pateikimo.
 • Dėl savivaldybei nežinomų priežasčių tik 2014 m. kovo mėn. gautos išvados iš ministerijų, balandžio 7 d. suderintos pastabos pateiktos Žemės ūkio ministerijai dėl nutarimo projekto vizavimo, pastabos iš Žemės ūkio ministerijos gautos 2014 m. gegužės mėn. 8 d.
 • 2014 m. birželio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn“.
 • 2014 m. liepos 9 d. Nacionalinė žemės tarnyba perdavė žemės sklypą Ukmergės rajono savivaldybei.
 • Dėl išvardintų aplinkybių, sklypo suteikimas vėlavo 6 mėnesiais, todėl buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo pakeisti Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje sąlygas. Viešųjų pirkimų tarnyba pripažino savivaldybės administracijos argumentus dėl sklypo suteikimo pavėluotai pagrįstais ir pratęsė šį terminą 6 mėnesiams. UAB „Ekonovus“ buvo pasiūlyta pasirašyti susitarimą dėl sutarties terminų pakeitimo, tačiau UAB „Ekonovus“ tai padaryti atsisakė.

Dėl rinkliavos perskaičiavimo:

Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatuose reglamentuojama, kad rinkliavos dydis apskaičiuojamas vieną kartą per metus, tai atliekama metų pabaigoje sekantiems mokestiniams metams. Savivaldybės administracijai nepavykus susitarti su atliekų tvarkytoju, savivaldybės iniciatyva yra pradėtas teisminis ginčas dėl 425 000 eurų žalos atlyginimo, kuri atsirado paslaugos teikėjui nepastačius atliekų rūšiavimo linijos. Tikimasi, kad bus priimtas savivaldybei palankus sprendimas, ir, kai lėšos pasieks savivaldybės biudžetą, bus inicijuojamas rinkliavos perskaičiavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl informacijos nepateikimo:

M. Tamošiūnas nurodė, kad kreipėsi į savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių, prašydamas pateikti informaciją apie vykdytą viešąjį atliekų tvarkymo paslaugos pirkimą, tačiau Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja informacijos nesuteikė. Informacija asmenims suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimo Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka. Kreipdamasis M. Tamošiūnas nenurodė, kokia konkrečiai informacija ar dokumentai jam reikalingi, o pateikė abstraktų prašymą „susipažinti su byla, duoti kopijas“. Dėl viešųjų pirkimų bylose esančios konfidencialios informacijos bei informacijos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo aspektais, ne visa medžiaga yra viešai prieinama. Todėl buvo paprašyta pateikti prašymą raštu, nurodant, kokie konkrečiai dokumentai ar viešųjų pirkimų komisijos sprendimai reikalingi, ir kokia informacija gali būti suteikta. M. Tamošiūnas konkretaus prašymo raštu nepateikė. 

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-02-22

Arnoldas Vilčinskas, gyventojas

Kalbėjo dėl Šventupės gyvenvietėje esančios pavojingos sankryžos (įvažiavimas į Šventupės kaimą keliu A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis). Čia vyksta intensyvus eismas, netoliese yra autobusų stotelė. Sakė, kad esamos saugumo salelės neatlieka savo funkcijos. Akcentavo greičio apribojimo priemonių trūkumą, siūlė toje vietoje įrengti greičio matuoklį. Išsakė nuomonę dėl viešųjų tualetų trūkumo ir poreikio įrengti nuorodą į Ukmergės kultūros centre esantį viešąjį tualetą.

Atsakymas

Dėl avaringos sankryžos:

Savivaldybės administracija  kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Ukmergės rajono policijos komisariatą (PK) su prašymu pateikti avaringumo analizę už 5 metų laikotarpį valstybinės reikšmės kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis prie sankryžos su Melioratorių g., Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono PK informavo, kad pagal Eismo įvykių informacinės sistemos ir Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis per nurodytą laikotarpį registruoti 4 eismo įvykiai, kurių metu minėtame kelio ruože nukentėjo žmonės. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) su prašymu apsvarstyti galimybę įrengti greičio mažinimo priemones. Kelių direkcija sutinka, kad nurodyta vieta yra avaringa, ir informuoja, kad šiuo metu yra rengiama stacionarių greičio matavimo kamerų kelio infrastruktūros objektuose įrengimo prioritetų eilės sudarymo metodika, pagal kurią, sudarius šių  priemonių įrengimo prioritetines eiles, minėtos priemonės bus diegiamos pagal nustatytą poreikį ir eiliškumą. Pateiktas prašymas dėl stacionarių greičio matavimo kamerų įrengimo bus vertinamas nustatant saugaus eismo inžinerinių priemonių poreikį ir sudarant minėtas prioritetines eiles.

Dėl viešojo tualeto:

Nuo 2016 m. Pilies parke veikęs viešasis tualetas dėl avarinės būklės nebeeksploatuojamas. Siekiant sudaryti sąlygas Ukmergės miesto gyventojams ir svečiams pasinaudoti tualetu, Ukmergės kultūros centre buvo įrengtas laikinas viešasis tualetas. Ukmergės kultūros centras – patogiausioje vietoje esanti, ilgiausiai dirbanti ir didžiausius lankytojų srautus generuojanti savivaldybės biudžetinė įstaiga, todėl šis laikinas sprendinys buvo įgyvendintas būtent čia. Naują viešąjį tualetą numatoma įrengti Pilies parke, įgyvendinant Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo projektą, kurio metu bus tvarkoma rekreacinė ir funkcinė infrastruktūra Kęstučio aikštėje, Draugystės skvere bei Pilies parko viešųjų erdvių teritorijoje. Viešasis tualetas bus pritaikytas ir neįgaliesiems, mieste bus įrengtos nuorodos į viešąjį tualetą. Projekto įgyvendinimo rangos darbų pirkimas numatomas šių metų pirmoje pusėje. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-03-29

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Kalbėjo dėl Pašilės vaikų žaidimų aikštelės ir dėl miesto kapinių tualetų būklės. Išsakė nuomonę, kad vaikų žaidimų aikštelės perkėlimas iš kiemo teritorijos į mokyklos teritoriją buvo netikslingas, kadangi šiuo metu norint patekti į aikštelę, reikia pereiti pagrindinę gatvę, o tai kelia pavojų vaikams. Saugumo sumetimais prašė ją perkelti į ankstesnę vietą arba visai uždaryti. Taip pat išsakė pastabą dėl viešųjų tualetų, esančių prie miesto kapinių, būklės. Prašė skirti lėšų ir įrengti naujus kokybiškus tualetus, kadangi senieji neatitinka higienos reikalavimų.

Atsakymas

Dėl vaikų žaidimų aikštelės.

2018 m. vasario 14 d. Pašilės progimnazijos patalpose vykusiame susitikime su Pašilės seniūnaitijos gyventojais buvo aptarta galimybė sporto ir kito laisvalaikio užimtumo bazę koncentruoti būtent progimnazijos teritorijoje. Vietos gyventojai šiai idėjai neprieštaravo. Šiuo metu yra rengiama Pašilės progimnazijos sporto bazės atnaujinimo galimybių studija. Ateityje numatomas šio objekto sutvarkymas bendradarbiaujant su vietos verslu ir pasinaudojant Norvegijos finansinių mechanizmų parama. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje pradėti žemės sklypo aplink progimnaziją formavimo darbai.

Atsižvelgiant į tai, kad senoji vaikų žaidimų aikštelė buvo netinkama eksploatuoti, Pašilės progimnazijos teritorijoje buvo įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė. Ukmergės miesto seniūnija šį sprendimą suderino su Pašilės progimnazijos direktore ir savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais. Progimnazijos direktorė patvirtino, kad naujoje vaikų žaidimų aikštelėje užtikrinamas vaikų saugumas, vaikai žaidžia prižiūrimi suaugusiųjų (užimtumo mokykloje laiku – lydimi mokytojų, popamokiniu laiku – prižiūrimi tėvų). Papildomų saugaus eismo priemonių prie Pašilės progimnazijos poreikis bus įvertintas Ukmergės rajono savivaldybės saugaus eismo komisijoje.

Įvertinus sporto ir kito laisvalaikio užimtumo bazės koncentravimo progimnazijos teritorijoje perspektyvas, vaikų žaidimų aikštelės perkėlimas į kitą vietą nėra tikslingas.

Dėl viešųjų tualetų.

Pilies parke, įgyvendinant Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo projektą, bei prie VšĮ Ukmergės ligoninės, įgyvendinant visuomeninės parko teritorijos infrastruktūros prie šios įstaigos sutvarkymo projektą, numatoma įrengti naujus modernius viešuosius tualetus.

Miesto teritorijoje esančių viešųjų tualetų priežiūrą organizuoja Ukmergės miesto seniūnija. Šių tualetų būklės ir priežiūros klausimą aptariant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komitete buvo rekomenduota miesto seniūnijai organizuoti biotualetų pastatymo ir aptarnavimo paslaugos pirkimą. Įvertinus tualetų poreikį ir savivaldybės biudžeto galimybes, biotualetus planuojama pastatyti ne tik prie kapinių, bet ir kitose labiausiai gyventojų lankomose vietose. Šių vietų sąrašas bus derinamas su savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-05-29

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, rajono gyventojas

Kalbėjo dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Sakė, kad neperskaičiavus rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, tai yra neeliminavus atliekų rūšiavimo linijos kaštų, buvo padarytas pažeidimas. Kėlė klausimus dėl rinkliavos lėšų panaudojimo; atliekų rūšiavimo linijai įrengti numatyto žemės sklypo perdavimo; rinkliavos pabrangimo.

Atsakymas

Skaičiuojant 2018 m. dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Ukmergės rajone (toliau – Vietinė rinkliava) nebuvo galimybių išskaičiuoti nepastatytos rūšiavimo linijos kaštų, kadangi šiuo klausimu vyksta teisminis ginčas ir dar nėra priimtas sprendimas, kokią sumą UAB ,,Ekonovus“ privalės grąžinti už neįvykdytą įsipareigojimą (neįrengtą rūšiavimo liniją).

Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (2016 m. gruodžio 22 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-294) numatyta, kad perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ir apmokestinimo parametrų dydžius, Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali keisti Vietinės rinkliavos dydžius, jeigu būtinosios sąnaudos skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios Vietinės rinkliavos nustatymo dienos. Vietinė rinkliava apskaičiuojama vieneriems mokestiniams metams. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas.

Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas prognozuojamais komunalinių atliekų surinkimo kiekiais ir sutartyje su vežėju nustatyta atliekų surinkimo kaina. 2018 m. planuojama surinkti 1,246–1,288 mln. Eur Vietinės rinkliavos. Prognozuojama, kad 2018 m. sąnaudos už atliekų tvarkymą rajone sudarys apie 1,17 mln. Eur, todėl skirtumas tarp surinktų mokesčių ir būtinųjų sąnaudų gali svyruoti nuo 9 iki 12 procentų.

M. M. Tamošiūno pristatyti skaičiavimai, kad atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštai 2013–2018 m.  pabrango 2,69 karto nėra teisingi. 2013 m. būtinosios sąnaudos už atliekų tvarkymą rajone sudarė 898052,48 Eur (3,17 mln. Lt), 2018 m. prognozė – 1,17 mln. Eur (4,04 mln. Lt), t. y. atliekų surinkimas ir tvarkymas rajone nuo 2013 m. pabrango 1,3 karto. Apie 50 procentų sąnaudų sudaro atliekų tvarkymo mokesčiai sąvartynuose (nuo 2016 m. gegužės 1 d. – MBA), kurie nuo 2013 m. iki 2018 m. pabrango 3 kartus (2013 m. – 14,82 Eur/t, nuo 2016 m. gegužės 1 d. – 44,9 Eur/t).

2018 m. savivaldybės biudžete numatyta 133,8 tūkst. Eur (Vietinės rinkliavos) skirti ilgalaikiam komunalinių atliekų infrastruktūros eksploatavimui ir jos atnaujinimui užtikrinti:

 • 33,8 tūkst. Eur ,,Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 ,,Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“;
 • 100 tūkst. Eur (15 procentų) prisidėjimas prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Dėl žemės sklypo suteikimo rūšiavimo linijai statyti aplinkybių ir dėl Vietinės rinkliavos perskaičiavimo paklausėjui išsamiai atsakyta po pasisakymų Piliečių tribūnoje 2016-12-22 ir 2018-02-22 Tarybos posėdžiuose.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-07-05

 

Juozas Minauskas, rajono gyventojas

Kalbėjo, kad UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifas yra per didelis, nederintas su gyventojais. Kėlė klausimą dėl šio tarifo perskaičiavimo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą naują daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką. Siūlė Savivaldybės tarybai inicijuoti UAB „Ukmergės butų ūkis“ bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros lėšų ir gyventojų kaupiamųjų lėšų panaudojimo auditą.

Atsakymas

Pareiškėjas asmeniškai ir su kitais asmenimis dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiklos ir techninės priežiūros tarifo nuo 2016 m. sausio mėnesio kreipėsi į įvairias institucijas 18 kartų. Iš esmės visais atvejais atsakymas buvo toks pats – UAB „Ukmergės butų ūkis“ dirba ir techninės priežiūros tarifą taiko teisės aktų nustatyta tvarka. Lėšos, gaunamos pagal techninės priežiūros tarifą, nėra kaupiamos ir atliktų darbų kiekis neturi tiesioginės įtakos techninės priežiūros tarifo dydžiui. UAB „Ukmergės butų ūkis“ apie kiekvieną mėnesį daugiabučiame name atliktus eksploatavimo darbus informuoja gyventojus daugiabučio namo skelbimo lentoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais.

2018 m. rugsėjo 20 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-233 nustatė Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus ir įpareigojo UAB „Ukmergės butų ūkis“, vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą, taikyti šiuos tarifus nuo 2018 m. spalio 1 d.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ kasmet teikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį, kurį tvirtina Savivaldybės taryba. Prieš tai atliekamas nepriklausomas finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Savivaldybės administracija nuolat atlieka UAB „Ukmergės butų ūkis“ finansinių rodiklių analizę, išvadas teikia Savivaldybės tarybai. Atsižvelgiant į tai manytina, kad nėra pagrindo atlikti papildomą bendrovės auditą ir tuo didinti administracinę naštą bendrovei ir savivaldybei.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-09-20

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Nepritarė taikos sutarties su UAB „Ekonovus“ pasirašymui. Siūlė savivaldybei toliau tęsti teisminį ginčą dėl nepastatytos atliekų rūšiavimo linijos. Išsakė nuomonę dėl teisminio proceso organizavimo.

 

Atsakymas

Civiliniame ginče su UAB „Ekonovus“ savivaldybė nesirengia pasirašyti taikos sutarties. Vyksta teisminis procesas. Sudėtingoms ir didelės apimties teismų byloms vesti savivaldybės administracija yra sudariusi teisinių paslaugų pirkimo sutartį su advokatų kontoros SPES advokatu.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-10-25

Arnoldas Vilčinskas, gyventojas

Kalbėjo dėl Pivonijos mikrorajono infrastruktūros. Atkreipė dėmesį, kad šio mikrorajono šaligatviai yra labai prastos būklės. Kalbėjo dėl šiukšliadėžių, skirtų šunų ekskrementams, įrengimo ir viešojo transporto stotelių būklės.

Atsakymas

Dėl Pivonijos kvartalo infrastruktūros.

Savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 7-13 patvirtino Ukmergės miesto Pramonės, Dukstynos ir Pivonijos kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2022 metų programą, kurioje numatyta padidinti Pramonės, Dukstynos ir Pivonijos kvartalų energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą miesto teritorijoje, kartu siekiant gyvenamosios aplinkos kokybės ir miesto vizualinio vaizdo pagerinimo. Siekiant pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę bus kompleksiškai atnaujinama (modernizuojama) ir kita kvartaluose esanti infrastruktūra. Pramonės, Dukstynos ir Pivonijos kvartaluose planuojama atnaujinti (modernizuoti) automobilių stovėjimo aikšteles, nuotekų surinkimo tinklus ir vandens tiekimo infrastruktūrą. Pramonės ir Pivonijos kvartaluose taip pat planuojama atnaujinti (modernizuoti) rekreacines (sporto) ir poilsio zonas (vaikų žaidimo aikšteles). Šiuo metu yra parengtas Ukmergės miesto Pivonijos kvartalo gatvių apšvietimo remonto projektas, pagal kurį bus atnaujinama kvartalo susidėvėjusi gatvių apšvietimo sistema į naują, keičiant atramas, kabelius, šviestuvus. Planuojama parengti Pivonijos kvartalo komunikacijų (privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, lauko lietaus nuotekų surinkimo tinklai ir automobilių stovėjimo aikštelės) atnaujinimo techninį projektą.

Susisiekimo komunikacijos bus tvarkomos vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 7-90 patvirtintu Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašu. Pagal šį aprašą automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, esančių daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje, įrengimo darbai finansuojami: 30 proc. – savivaldybės biudžeto lėšomis, 70 proc. – gyventojų lėšomis. Prisidedant gyventojams savivaldybės lėšomis (100 proc.) finansuojama: įvažiavimai, esantys daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje, šaligatviai, nepriskirti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoms, inžineriniai tinklai, esantys įvažiavimuose ir kitose judėjimo vietose.

Dėl šunų ekskrementų dėžių įrengimo.   

2018 m. lapkričio mėnesį Ukmergės mieste buvo pastatyta 32 šunų ekskrementų dėžės.

Dėl viešojo transporto stotelių.

Vykdant miesto gatvių rekonstravimo darbus numatoma rekonstruojamose gatvėse esančius viešojo transporto paviljonus keisti naujais. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. esamose viešojo transporto stotelėse bus įrengti stotelių žymėjimo ženklai, šiukšlių dėžės, dalis suoliukų.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-10-25

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Prašė išnagrinėti, ar 2018 m. rugsėjo 21 d. ir 27 d. vykusių išplėstinių seniūnaičių sueigų metu buvo teisėtai paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių projektų įgyvendinimui. Taip pat siūlė neparduoti buvusio Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato.

Atsakymas

Dėl seniūnaičių sueigų.

Į analogišką savivaldybės administracijos direktoriui pateiktą pareiškimą, kuriame buvo kelti klausimai dėl lėšų skirstymo Ukmergės miesto išplėstinėse seniūnaičių sueigose 2018 m. rugsėjo 21 d. ir 2018 m. rugsėjo 27 d. pareiškėjui buvo atsakyta 2018 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punkte nurodoma, kad prašymas ar skundas, gali būti nenagrinėjamas, jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas, ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje išdėstyta savivaldybės tarybos kompetencija. Įstatymas nesuteikia savivaldybės tarybai teisės nagrinėti asmenų skundų ir pareiškimų. Kreiptis į FNTT dėl galimų nusikalstamų veiklų pagal B16 182, 228 300 straipsnius pareiškime minėtų asmenų atžvilgiu nėra pagrindo. Seniūnaičių sueigų organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta.

Dėl buvusio Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato.

Savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 7-251 patvirtino Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymą. Pastatas-muziejus, esantis adresu Kęstučio a. 5, Ukmergės m., posėdžio metu į šį sąrašą įtrauktas nebuvo. Minėtas pastatas nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Bus sprendžiamas tolesnio šio pastato panaudojimo klausimas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2018-11-29

 

Eduardas Zeziulevičius, Ukmergės miesto seniūnijos Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis

Prašė spręsti žydų kapinių, esančių Pivonijos mikrorajone, saugumo ir priežiūros klausimus. Taip pat kėlė klausimą, per kiek laiko, kada ir kokiu būdu gyventojai atgaus 1,5 milijono litų, kuriuos prieš 4 metus sumokėjo už taip ir neįrengtos atliekų rūšiavimo linijos statymą.

 

Atsakymas

Dėl žydų kapinių priežiūros

2018 metų spalio mėnesį buvo aptartas veiksmų planas, kuriuo per žiemos–pavasario laikotarpį kapinėse numatoma išvalyti menkaverčius krūmus ir šiukšles bei papildomai įrengti informacines lenteles apie kapinių priežiūros ir elgesio kapinių teritorijoje sąlygas. Minėti darbai taip pat aptarti su Ukmergės žydų bendruomenės ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovais.

Dėl teisminio ginčo su UAB „Ekonovus“ ir vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą atitinkamo perskaičiavimo.

Šiuo klausimu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal savivaldybės pareikštą ieškinį, todėl tik įsiteisėjus teismo sprendimui šioje byloje bus išspręstas rinkliavos sumažinimo klausimas. Tik teismas nustatys, kokia suma galima mažinti rinkliavos dydį.

2018-12-19 Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. 7-275 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų mažėjimą ir įvertinus lėšų rezervą šiuo sprendimu 2019 m. vietinės rinkliavos dydžiai sumažinti vidutiniškai 6–8 proc.Piliečių tribūna 2017 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-02-23

 

Dalius Rastauskas, gyventojas.

 

Pasikeitus LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymui ir panaikinus vaistinių patalpų ribojimus, UAB Ukmergės vaistinė norėtų grįžti į nuomotas VšĮ Ukmergės ligoninės patalpas, iš kurių, nepasibaigus nuomos sutarties terminui, teko išeiti dėl tuo metu galiojusių reikalavimų vaistinių patalpų plotui.

Atsakymas

2006 m. gegužės 10 d. VšĮ Ukmergės ligoninė su UAB Ukmergės vaistine sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl 29,6 kv. m ploto patalpų, esančių Vytauto g. 105, Ukmergėje (toliau – Sutartis). Sutarties nuomos terminas – nuo 2006 m. gegužės 10 d. iki 2016 m. gegužės 10 d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

VšĮ Ukmergės ligoninė ir UAB Ukmergės vaistinė 2016 m. vasario 5 d. pasirašė susitarimą dėl Sutarties nutraukimo, kadangi Ukmergės ligoninė dėl objektyvių priežasčių negalėjo patenkinti nuomininko prašymo praplėsti nuomojamų patalpų plotą. Prieš nutraukiant Sutartį UAB Ukmergės vaistinė apie šias priežastis buvo informuota.

Sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu iki Sutarties termino pabaigos likus 3 mėnesiams. Nepaisant patalpų ploto ribojimų vaistinėms panaikinimo, savivaldybė neturi teisinio pagrindo leisti UAB Ukmergės vaistinei grįžti į nuomotas patalpas. Pagal LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ilgalaikis materialus turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą). Sutartis bet kokiu atveju butų pasibaigusi 2016 m. gegužės 10 d.

VšĮ Ukmergės ligoninė, vadovaudamasi 2017 m. vasario 23 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-28 „Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą“, skelbė negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 105, Ukmergėje, viešą nuomos konkursą. UAB Ukmergės vaistinė šiame konkurse nedalyvavo.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-02-23

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

 

Dėl atliekų rūšiavimo linijai įrengti sukauptų lėšų (atliekų rūšiavimo linijos įrengimas buvo įskaičiuotas į rinkliavos kainą, tačiau atliekų rūšiavimo linija neįrengta).

Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiklos (dėl lėšų surinkimo, darbų atlikimo ir lėšų nurašymo).

Dėl temperatūrinio grafiko. Išsakė nuomonę, kad prieš prasidedant šildymo sezonui, kiekvieno namo šilumos punkte turi atsirasti šilumos nešėjo temperatūrinis grafikas (kalbėjo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ nesilaiko temperatūrinio grafiko). 

Dėl renovacijos proceso organizavimo. Išsakė nuomonę kad renovacija turėtų  prasidėti nuo šilumos ūkio sutvarkymo, o ne nuo namo apšiltinimo.

Dėl šilumos punktų grąžinimo gyventojams. Išsakė nuomonę, kad šilumos punktuose turi būti permontuoti vamzdynai, atskiriant du kontūrus: šildymo sistemos ir karšo vandens paruošimo bei cirkuliacijos.

Atsakymas

Dėl atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir šios linijos įrengimui skirtų lėšų – jau buvo atsakyta. Žiūrėti 2016-12-22.

Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ darbų atlikimo ir apmokėjimo. UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. UAB „Ukmergės butų ūkis“ duomenimis, per paskutinius atliktus auditus įmonės veikloje trūkumų neužfiksuota. Klausimas dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ taikomo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifo bus svarstomas mero potvarkiu sudarytos darbo grupės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo klausimams spręsti posėdyje. Šioje darbo grupėje dalyvauja ir daugiabučių namų gyventojų atstovai.

Dėl temperatūrinių grafikų. UAB „Ukmergės šiluma“ pateiktais duomenimis, šilumnešio temperatūrų grafikai patvirtinti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, tai yra iki šildymo sezono pradžios (2016 m. rugsėjo 12-22 dienomis). Temperatūriniai grafikai patvirtinti trijų institucijų atsakingų vadovų: savivaldybės administracijos direktoriaus, UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atsakingo vadovo. UAB „Ukmergės šiluma“ tiekia šilumos energiją laikydamasi patvirtintų termofikacinio vandens temperatūrų palaikymo grafikų. LR Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 130.1 papunktyje nurodyti šilumos tiekėjui leistini vidutiniai paros šilumnešio parametrų nuokrypiai neviršijami. Nei UAB „Ukmergės šiluma“, nei savivaldybė nėra gavusi prižiūrinčių institucijų, vartotojų ar kitų asmenų pagrįstų skundų ar pretenzijų dėl temperatūrinių grafikų nesilaikymo. Apie tai paklausėjas jau buvo informuotas.

Dėl daugiabučių namų renovacijos. Ukmergės rajono savivaldybės administracija nekuria daugiabučių namų renovacijos programų, o dalyvauja LR Aplinkos ministerijos inicijuotoje naujo modelio daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Kiekvieną programos vykdymo etapą kontroliuoja VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Renovacijoje numatytas įvairus energijos taupymo priemonių paketas, taip pat ir šilumos punktų bei šilumos sistemų modernizavimas. Viena iš privalomų priemonių – šildymo sistemos balansavimas – buvo įgyvendinta visuose Ukmergėje renovuotuose namuose, kuriuose yra centralizuotas šilumos tiekimas.

Dėl šilumos punktų grąžinimo gyventojams. Pastaruoju metu šis klausimas nebuvo ir nėra svarstomas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-03-30

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

 

Kėlė klausimą dėl daugiabučių namų šilumos punktų pertvarkymo, susijusio su legioneliozės prevencija. Kalbėjo, kad buvę šilumos ūkio nuomininkai, pertvarkę šilumos punktus ir perreguliavę šilumos nešėjo temperatūrų grafikus, sudarė sąlygas atsirasti legionelių problemai. Išsakė nuomonę, kad sprendžiant šią problemą, turėtų dalyvauti specializuotos institucijos. Siūlė šios problemos sprendimo būdus. Pirmas – atskirti du vamzdžius šildymui ir du vamzdžius karštam vandeniui. Antras – šilumos punkte įrengti akumuliacinius bakus ir sukelti temperatūrą 65–70 laipsnių.

Atsakymas

Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija 2017 m. kovo 28 d. posėdyje nagrinėjo karšto vandens sistemų terminės dezinfekcijos daugiabučiuose namuose klausimą. Posėdyje diskutuota apie termošoko taikymo tikslingumą, kaip ir kuriuo metu jį atlikti.

Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nusprendė:

1. Įpareigoti pastatų administratorius bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojus karšto vandens sistemose palaikyti vandens temperatūrą nuo 50 iki 60 laipsnių. 

2. 2017 –2018 m. šildymo sezono laikotarpiu, lapkričio– gruodžio mėnesiais, kai lauko temperatūra būna  apie -10 laipsnių, atlikti termošoką visuose daugiabučiuose namuose. Vasario–kovo mėnesiais, esant tinkamai lauko temperatūrai, atlikti termošoką daugiabučiuose namuose, kurie pareikš pageidavimą. Už laiko termošokui atlikti parinkimą atsakinga UAB ,,Ukmergės šiluma“, o už termošoko atlikimo organizavimą atsakingi pastatų administratoriai ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

3. Per daugiabučių namų administratorių ir elektronines gyventojų informavimo priemones išplatinti rekomendacijas gyventojams dėl karšto vandens prietaisų (čiaupų, dušo galvučių, filtrų ir kt.) prevencinės priežiūros.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-05-25

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

 

Pateikė informaciją apie skaitiklių rodmenis Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10, Ukmergėje, namų šilumos punktuose. Informavo, kad analizuojant šiuos rodmenis pastebimi neatitikimai, dėl kurių daugiabučių namų gyventojai galimai permoka už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją.

Atsakymas

Pareiškėjas šiuo klausimu lygiagrečiai kreipėsi ir į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija). Komisija atliko išsamų patikrinimą dėl UAB „Ukmergės šiluma“ veiksmų, paskirstant suvartotą šilumą Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10, Ukmergėje, esančių daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams už 2017 m. gegužės mėnesį, teisingumo. Komisija nustatė, kad minėtuose pastatuose suvartota šiluma buvo skirstoma laikantis Metodo Nr. 4 nuostatų, pažeidimų nenustatyta.

Komisijos pateiktas atsakymas pareiškėjo netenkino, komisijai pateiktas papildomas paklausimas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-09-21

Arnoldas Vilčinskas, gyventojas

 

Išsakė nuomonę dėl Ukmergės rajono švietimo sistemos problemų (į rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepateko 27 vaikai, Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės finansinę veiklą tiria prokuratūra, „Ryto“ specialiosios mokyklos direktorė traukiasi iš pareigų, jauni mokytojai negali turėti savo nuomonės, neturi karjeros perspektyvų, per mažai investuojama į mokytojus, vyrauja bauginimo ir pataikavimo atmosfera).

Atsakymas

Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Šiuo metu Ukmergės rajono savivaldybėje yra užtikrinta galimybė lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas visiems vaikams, kurių tėvai to pageidavo. 2017 m. rugpjūčio mėnesį buvo nepatenkinti 27 tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Individualiai kalbantis su visais tėvais prašymai buvo patenkinti. Nuo 2017 metų rugsėjo 1 d. miesto darželiuose įsteigtos 4 naujos grupės. Šiuo metu yra 8 laisvos vietos lopšelyje-darželyje „Šilelis“. Nepatenkinti prašymai tik tų tėvų, kurie laukia vietos į konkretų lopšelį-darželį ir atsisako galimybės ugdyti vaiką kitoje įstaigoje.

Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, todėl situacijos negalima komentuoti. Direktorė yra nušalinta nuo pareigų teismo sprendimu iki 2017 m. gruodžio 22 d. Gandai apie kitose mokyklose galimai esančius panašius atvejus yra nepagrįsti.

Dėl jaunų mokytojų. Kiekvienais mokslo metais mokinių skaičius rajone sumažėja daugiau nei 100. Tai tiesiogiai susiję su mokytojų darbo vietomis. Kai kurių specialybių mokytojams yra mažai galimybių įsidarbinti pilnu darbo krūviu. Perspektyvos dirbančių jaunų mokytojų karjerai ir tobulėjimui yra: vyksta mokytojų atestacijos aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, visiems sudaromos lygios galimybės dalyvauti konkursuose į laisvas pedagogų, mokyklų vadovų darbo vietas.

Dėl Ukmergės rajono moksleivių pasiekimų. Moksleivių pasiekimai nėra žemi. Ugdymo proceso organizavime yra tobulintinų dalykų, todėl nuolat ieškoma būdų ir galimybių spręsti susidarančias problemas.

Dėl investicijų į mokyklų infrastruktūrą. Investicijos į aikštynus, mokyklų pastatus, ugdymo, informacinių technologijų ir kitas priemones yra labai svarbios siekiant mokymosi pažangos. Rajono mokytojams sudaromos visos galimybės tobulinti kvalifikaciją, tačiau mokytojo darbas yra mažai apmokamas, todėl neretai pedagogai palieka mokyklas dėl geresnio darbo užmokesčio kitose įstaigose ar išvyksta į užsienį.

Dėl atmosferos mokyklose bei mokyklų vadovų darbo. Švietimo srityje taikoma įsivertinimo, vidaus ir išorės veiklos kokybės vertinimo sistema. Pastarąją organizuoja Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (vertinimą vykdo nepriklausomi ekspertai). Veiklos kokybės išorės vertinimas buvo atliktas 13 rajono mokyklų. Nė vienoje iš jų mokyklos vadovų veikla nebuvo įvertinta nepatenkinamai. Net 8 mokyklų vadovų vadybinė veikla įvertinta kaip lanksti ir paveiki.

Švietimo problemos nuolat aptariamos visuomeninėse Trišalėje ir Švietimo tarybose, mokyklų bendruomenėse. Visi norintys kviečiami  konstruktyviai diskusijai.  

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-10-26

Arnoldas Vilčinskas, gyventojas

 

Išsakė nuomonę dėl savivaldybės planų pirkti žemės sklypą prie Žirnajų ežero ir įrengti ten viešą paplūdimį.

Vidiškių miestelio gyventojų vardu prašė per likusį šios Tarybos kadencijos laiką rasti galimybę išasfaltuoti bent vieną gatvę miestelyje.

Atsakymas

Dėl žemės sklypo pirkimo. Savivaldybės taryba 2017-12-22 sprendimu Nr. 7-276 pritarė galimybei įsigyti žemės sklypą prie Žirnajų ežero, Pabaisko seniūnijoje, visuomenės poreikiams (paplūdimiui įrengti).
Dėl kelių ir gatvių tvarkymo. 2010–2012 m. buvo vykdomi Vidiškių miestelio aikštelių ir takų rekonstravimo darbai prie bažnyčios, seniūnijos, kultūros namų ir mokyklos, kapinių, taip pat dalies Paupio, Tuopų gatvių ir įvažiavimo prie kultūros namų asfaltavimo darbai, 2014–2015 m. – Vidiškių seniūnijos kelio Vidiškiai–Jasiuliškis rekonstravimo darbai, 2016–2017 m. – Vidiškių seniūnijos Rečionių gyvenvietės V. Bergo, Lakštingalų, Laukų gatvių rekonstravimo darbai. 2018 m. planuojama rekonstruoti Vidiškių seniūnijos Rečionių gyvenvietės Pievų gatvę.
Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbai vykdomi vadovaujantis 2016-03-31 Tarybos  sprendimu Nr. 7-83 patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa. Atsižvelgiant į programoje nustatytus vertinimo kriterijus, programa yra tikslinama kiekvienais metais. Taryba 2017-01-27 sprendimu Nr. 7-14 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2017 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programą, į kurią yra įtrauktos Vidiškių miestelio Taikos g., Liepų g., Beržų g. ir Šviesos g., surinkusios atitinkamai 20,6 balo, 18,75 balo, 18,45 balo ir 16,35 balo, ir yra 6–7 vietose, 12 vietoje, 14 vietoje ir 19 vietoje. Ši programa įgyvendinama palaipsniui, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-11-30

Violeta Markauskienė, Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Pakvietė Tarybos narius dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir dovanoti naujas knygas savo rajono bibliotekoms.

Atsakymas

2017-12-22 Savivaldybės tarybos posėdžio metu Tarybos nariai ir administracijos darbuotojai dovanojo knygas Ukmergės rajono lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekoms.
Visų akcijos dalyvių dėka šios įstaigos praturtino savo bibliotekas 1556 knygomis.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2017-12-22

Arnoldas Vilčinskas, gyventojas

 

Kalbėjo apie 2017 m. gruodžio 7 d. kelyje Kėdainiai–Ukmergė įvykusį eismo įvykį, kai nuo kelio nuslydo mokinius vežęs autobusas. Išsakė nuomonę, kad ankščiau nebuvo imtasi priemonių nelaimei išvengti. Kalbėjo dėl prastos kitų rajono kelių būklės.

Išsakė nuomonę dėl savižudybių prevencijos programos. Kalbėjo, kad būtina savivaldybės lėšomis suteikti prieinamą psichologinę ir psichiatrinę pagalbą visiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga.

Atsakymas

Dėl kelių priežiūros žiemos metu. Magistraliniais, krašto ir rajoniniais keliais automobilių eismo intensyvumas yra skirtingas. Nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti nėra galimybių, todėl žiemos priežiūros darbai skirstomi į priežiūros lygius pagal kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai. Tokia kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausia.

Apklausus mokyklinių autobusų ir UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ vairuotojus dėl kelių priežiūros kokybės žiemos metu paaiškėjo, kad didesnė dalis vairuotojų nusiskundimų buvo dėl VĮ ,,Kelių priežiūra“ prižiūrimų kelių, priskirtų R3 priežiūros lygiui.

Rajoniniai keliai, III priežiūros lygis (R3). Pagal šį priežiūros lygį prižiūrima didžioji dalis valstybinės reikšmės rajoninių kelių (apie 11 tūkst. km). Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. Šie keliai nebarstomi, o valomi tik baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Leistinas puraus sniego storis, esant normalioms oro sąlygoms, neturi būti didesnis kaip 10 cm. Sningant ir/arba pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 20 cm. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 48 val.

Rajoniniai keliai, II priežiūros lygis (R2). Rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra nuo 500 iki 1000 automobilių per parą (apie 1,94 tūkst. km), prižiūrimi pagal antrąjį rajoninių kelių priežiūros lygį. Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti per 8 darbo val. nustojus snigti. Sningant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 15 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 14 val. tik baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Eismas juose, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 24 val.

Atsižvelgiant į gautus vairuotojų pastebėjimus atlikta Ukmergės rajono kelių žiemos priežiūros lygių sąrašo korekcija ir kreiptasi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ „Kelių priežiūra“ su prašymu keisti kelių žiemos priežiūros lygius (R3) aukštesniais (R1 ar R2) pagal savivaldybės administracijos sudarytą pageidaujamą kelių priežiūros lygių schemą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kelias Nr. 4305 Musninkai–Čiobiškis–Gelvonai–Vytinė (nuo 0 iki 41,390 km) ir kelias Nr. 4829 Mikailiškiai–Laičiai–Vareikiai (nuo 0 iki 3,799 km) perkelti iš R3 į R2 priežiūros lygį. Laukiamas aukščiau minėtų institucijų atsakymas dėl kitų kelių priežiūros žiemos metu lygio pakėlimo galimybių.

Dėl savižudybių prevencijos bei psichologinės pagalbos poreikio rajone. 2018 m. sausio 25 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Ukmergės rajono savižudybių prevencijos 2018–2021 metų programa. Šios programos vykdymui 2018 m. numatyta skirti 10 000 Eur. Psichologų konsultacijos taip pat apmokamos vykdant ir kitas programas. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programa (2018 m. – 15 000 Eur), Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo Ukmergės rajone 2017–2020 metų programa (2018 m. – 6 500 Eur). Nemokamos psichologo konsultacijos teikiamos įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“, taip pat ugdymo įstaigose, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre.Piliečių tribūna 2016 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-02-19 

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

Kalbėjo dėl galimybės susipažinti su daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Miškų g. 50, Ukmergėje, technine dokumentacija.

Atsakymas

Su prašoma informacija paklausėjas supažindintas Savivaldybės ūkio komitetų posėdžių metu. Organizuotuose posėdžiuose dalyvavo UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Ukmergės butų ūkis“, savivaldybės administracijos bei Ukmergės miesto bendruomenės atstovai. Paklausėjui sudarytos sąlygos apžiūrėti daugiabučio namo Miškų g. 50 šilumos punktą bei su UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriumi sutartu laiku susipažinti su trūkstama informacija dėl šio Šilumos punkto techninės dokumentacijos. Paklausėjas buvo nuvykęs apžiūrėti šilumos punktą ir susipažinti su trūkstamais dokumentais.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-03-31

 

Stasys Algirdas Misiūnas, Žemaitkiemio bendruomenės narys

Nepritarė Želvos gimnazijos Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyriaus uždarymui. Kalbėjo, kad uždarius mokyklą kiltų problemų dėl mokinių pavėžėjimo iki kitų ugdymo įstaigų. Siūlė leisti Žemaitkiemyje iki 2017 metų suformuoti pilnas 1–3 klases ir švęsti 240 metų Žemaitkiemio jubiliejų.

Atsakymas

2016 m. kovo 31 d. Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas nuo rugsėjo 1 d. uždaryti Želvos gimnazijos Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyrių. Tai padaryta atsižvelgiant į vaikų skaičių, pradinio ugdymo skyriaus išlaikymui reikiamų lėšų poreikį, mokinių pavėžėjimo galimybes. Visi teisės aktai, reikalaujantys šio sprendimo suderinimo su bendruomene, buvo išlaikyti. Organizuojamas mokinių pavėžėjimas į kitas miesto ir rajono mokyklas.

Žemaitkiemyje veikia ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 8 vaikai. Grupė dirba 4 val. Realus vaikų lankomumas – 5–6 vaikai. Ikimokyklinio ugdymo grupėje dirba pradinių klasių mokytoja, turinti ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimą. 2017–2018 m. m. situacija nesikeis.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-04-28

 

Milda Vyšniauskienė, gyventoja

Kalbėjo dėl socialinio būsto poreikio daugiavaikei šeimai. Nuo rudens šeima laikinai gyvena privačioje valdoje, tačiau valdos šeimininkai bet kada gali paprašyti išsikelti. Savivaldybėje atsilaisvinantys socialiniai būstai šeimai yra per maži, dalis jų yra kaimo vietovėse. Išsakė nuomonę, kad savivaldybė turėtų šiai šeimai padėti – rasti lėšų ir nupirki 4 kambarių butą ar namą ir išnuomoti neterminuotam laikui (kol užaugs visi vaikai).

Atsakymas

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad naujai įsigyti ar atlaisvinti socialiniai būstai siūlomi sąrašuose įrašytoms šeimoms laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo laiką ir nuomojami iki to laikotarpio, kol šeimos pajamos neviršija įstatyme nustatytų dydžių. Atsižvelgiant į tai, nuomos sutartys yra sudaromos terminuotam laikotarpiui. Šiuo įstatymu nėra apibrėžta, kad šeimos, turinčios mažamečių vaikų ir neturinčios transporto priemonės, negali nuomotis būsto kaime, todėl savivaldybė, turėdama laisvą būstą, jį siūlo, o šeimos turi galimybę pasiūlymu pasinaudoti arba atsisakyti. Šeimos, nuomojančios būstą kaime, moka mažesnį nuomos mokestį, turi visas galimybes vaikus leisti į darželį ar mokyklą.

Šeimai, apie kurią kalbėjo pranešėja, laikantis eiliškumo vienerių metų laikotarpiui buvo išnuomotas socialinis būstas. Nuomos sutartys su socialinio būsto nuomininkais yra pratęsiamos, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 7-144 patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašu.

Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, numatyta įrengti 35 vieno ar dviejų kambarių butus.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-08-26

 

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas.

Kėlė klausimą dėl galimybių visiems rajono gyventojams naudotis UAB „Ukmergės šiluma“ priklausančios pirties prie Makio ežero paslaugomis. Kalbėjo dėl eismo reguliavimo mieste problemų, kėlė klausimą dėl galimybių sodų teritorijoje įrengti kelio ženklus, žyminčius gyvenamąją zoną.

Atsakymas

 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ priklausančios poilsiavietės. Nuo 1980 metų Ukmergės šilumos tiekimo įmonei kaip filialui, tuo metu priklausančiam Lietuvos bendrajai energetikos sistemai, priskirta poilsiaviete prie Makio ežero. Šiuo laikotarpiu įmonė neatlieka poilsiavietėje naujų statybų, rekonstrukcijų, kapitalinių remontų, minimaliomis sąnaudomis ją prižiūri ir eksploatuoja. Visi priežiūros bei tvarkymosi darbai atliekami pačių įmonės darbuotojų jėgomis, organizuojant talkas. Poilsiavietės metinės išlaikymo išlaidos sudaro apie 650 eurų (nekilnojamojo turto mokestis, žemės nuomos mokestis, elektros energijos sąnaudos). Šios sąnaudos nėra įskaitomos į šilumos ir karšto vandens kainą, jos dengiamos iš bendrovės pelno. UAB „Ukmergės šiluma“ darbuotojų darbo užmokesčio, skatinimo bei pašalpų mokėjimo nuostatuose numatyta, kad viena iš darbuotojų skatinimo formų yra galimybė darbuotojams ir jų šeimoms pasinaudoti bendrovei nuosavybės teise priklausančia poilsiaviete. Kiekvienų metų pradžioje sudaromas darbuotojų naudojimosi poilsiaviete grafikas.

UAB „Ukmergės šiluma“ neteikia ir neplanuoja teikti viešų poilsio paslaugų išorės klientams. Tam, kad būtų galima teikti viešą paslaugą, reikėtų:

1. Atlikti dideles investicijas (kapitališkai atnaujinti pagrindinį pastatą, sumontuoti naujas lauko ir vidaus inžinerines komunikacijas, sumontuoti laiptus iki maudymvietės, padidinti elektros įvado galią bei įrengti lauko apšvietimą).

2. Kadangi pagal įmonės veiklos pobūdį tai būtų papildoma specifinė veikla, atsirastų poreikis įmonėje steigti papildomą padalinį bei etatus.

3. Patvirtinti nuomos tarifą, kuris (prie paminėtų didelių investicijų bei naujų darbuotojų išlaikymo sąnaudų) būtų nekonkurencingas.

4. Pagrindinė bendrovės veikla reguliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, ypač įmonės kainodara ir finansinės sąnaudos. Šiuo požiūriu būtų ypač sudėtingas šios papildomos veiklos finansinis atskyrimas ir pagrindimas.

Dėl kelio ženklų įrengimo. Prašymas dėl galimybės sodų bendrijų teritorijose įrengti kelio ženklus „Gyvenamoji zona“ ir „Gyvenamosios zonos pabaiga“ buvo nagrinėtas Ukmergės rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdyje. Kadangi komisijai nebuvo pateiktos šių kelio ženklų išdėstymo schemos sodų bendrijų teritorijose, nebuvo galimybės dėl šio klausimo priimti sprendimą. Komisija rekomendavo sodų bendrijų pirmininkams teikiant prašymus dėl šių kelio ženklų įrengimo kartu su kelio ženklų išdėstymo schemomis pateikti sodų bendrijos narių visuotinių susirinkimų protokolų išrašus šiuo klausimu. Paklausėjas šios informacijos nepateikė.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-09-29  

 

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas

Kalbėjo dėl UAB „Ukmergės šiluma“ teikiamų paslaugų. Išsakė abejonę dėl realaus šilumos kainos mažėjimo (išsakė nuomonę, kad šilumos kaina galimai mažėja tik dėl gamtinių dujų kainų sumažėjimo), dėl UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos narių skaičiaus. Siūlė didinti valdybos narių skaičių, įtraukiant daugiau bendruomenės atstovų.

Atsakymas

Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos. Bendrovės įstatuose numatyta, kad vienas iš bendrovės valdymo organų yra įmonės valdyba, kurią sudaro 3 nariai. Valdybos narių personalinė sudėtis patvirtinta Savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybės tarybai tvirtinant valdybos narius išsamiai išnagrinėjamas tinkamumo eiti šias pareigas klausimas. Valdyba ir įmonė dirba efektyviai, vykdo visus iškeltus uždavinius: tinkamai atliekamos investicijos, atstatytas įmonės finansinis-turtinis pajėgumas, šiluma ir karštas vanduo tiekiami be sutrikimų, ženkliai sumažinta šilumos kaina. 2016 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko įmonės valdymo analizę, nenustatė jokių pažeidimų valdybos ar įmonės veikloje. Atsižvelgiant į pateiktus argumentus manoma, kad daryti pakeitimus įmonės valdyboje nėra pagrindo.

Dėl šilumos kainos bei jos kitimo priežasčių. Informacija, kad UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos kaina yra mažiausia per visą įmonės veiklos istoriją yra teisinga ir tiksli. Šiuo teiginiu kaina nėra lyginama visos Lietuvos šilumos tiekėjų kontekste, o nurodomas faktas atitinkamos vietovės, tai yra Ukmergės, bei konkrečios įmonės – UAB „Ukmergės šiluma“, atžvilgiu. Teiginys, kad „lemiamą įtaką kainos mažėjimui turi pingančios dujos“ nėra tikslus. Pingančios gamtinės dujos yra tik vienas iš veiksnių. Ne mažesnę įtaką kainos kritimui turi: pasikeitusi naudojamo kuro struktūra (didžioji dalis šilumos, apie 65 proc., gaminama iš biokuro), efektyviai atliktos bendrovės investicijos, remontų ir rekonstrukcijų atlikimas įmonės vidinėmis jėgomis, įvairių resursų taupymas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-09-29 

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

Išsakė nuomonę dėl šilumos punktuose esančių vamzdynų pertvarkymo. Kalbėjo, kad to nepadarius iškraipomi suvartojimo parodymai. Išsakė nuomonę, kad UAB „Ukmergės šiluma“ nesilaiko temperatūrinio grafiko, tinkamai neatlieka suvartojamos šilumos apskaitos, mokesčius skaičiuoja nepagrįstai. Kėlė klausimą dėl renovuotų namų nerealizuojamos šilumos (dėl neatitikimų kainoje).

Atsakymas

Dėl šilumos punktų pertvarkymo. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esantys šilumos punktai suprojektuoti ir sumontuoti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų. Šilumos punktams išduotos Valstybinės energetikos inspekcijos pažymos apie tinkamumą jais naudotis.

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo ir tvirtinimo. Šilumos ir karšto vandens tiekimas yra reguliuojama, licencijuojama veikla. Šilumos energijos vartotojams taikomos šilumos kainos skaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (Šilumos ūkio įstatymu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtinta Šilumos kainų skaičiavimo metodika). Vadovaujantis minėta metodika, šilumos tiekėjas parengia kainos skaičiavimo projektą ir jį teikia bendrovės valdybai, Savivaldybės tarybai ir VKEKK. Projekto svarstymas yra viešas procesas, ši informacija yra prieinama kiekvienam rajono gyventojui. Su kainos skaičiavimu susijusi informacija skelbiama bendrovės ir VKEKK interneto svetainėse. M. M. Tamošiūnas su detaliu šilumos bazinės kainos skaičiavimo projektu buvo supažindintas asmeniškai. Valstybinis reguliavimas Lietuvoje nenumato galimybės atskiriems nelicencijuotiems juridiniams ar fiziniams asmenims teikti tvirtinimui savarankiškus šilumos kainos skaičiavimus. Savivaldybė ir įmonė nėra gavusi pastabų ar pretenzijų iš kontroliuojančiųjų ir prižiūrinčiųjų institucijų dėl šilumos kainos skaičiavimo bei tvirtinimo procedūrų.

Dėl temperatūrinio grafiko užtikrinimo. UAB „Ukmergės šiluma“ tiekia šilumos energiją laikydamasi patvirtintų termofikacinio vandens temperatūrų palaikymo grafikų. Techniniais reglamentais leistini nukrypimai neviršijami. Bendrovė nėra gavusi prižiūrinčių institucijų, vartotojų ar kitų asmenų pagrįstų skundų ar pretenzijų dėl temperatūrinių grafikų nesilaikymo.

Dėl renovuotų namų nerealizuojamos šilumos. Pranešėjo išsakyti teiginiai ar skaičiai dėl renovuotų namų šilumos „nerealizacijos“ jokiuose dokumentuose, projektuose, pažymose bei skaičiavimuose neegzistuoja. Nepateiktos jokios nuorodos į konkrečius dokumentus.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-11-24

 

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas.

Kelti Ukmergės miesto bendruomenei aktualūs klausimai dėl 3-iojo greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažo steigimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – PSPC), dėl praėjimo Kauno gatvėje, ties erkeriu, sutvarkymo, dėl rajoninių kelių tvarkymo prioritetų ir kokybės, dėl investicinių projektų viešinimo ir įgyvendinimo.

Atsakymas

Dėl papildomo GMP posto steigimo.

Pagal Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų skaičių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta metodika, Ukmergės rajone finansuojamas 2,1 GMP posto išlaikymas. Ukmergės PSPC šiuo metu išlaiko daugiau GMP postų nei gauna finansavimo, tai yra 2,6 posto. 3 GMP postai dirba kiekvieną dieną nuo 16.00 iki 8.00 val., taip pat išeiginėmis bei švenčių dienomis. Gruodžio ir sausio mėnesiais 3 GMP postai dirba po 14 parų per mėnesį, kadangi šiuo laikotarpiu būna daugiausiai iškvietimų.

Ukmergės PSPC vadovybei pavesta stebėti GMP iškvietimų intensyvumą ir, esant pagrįstam poreikiui, spręsti klausimą dėl papildomų postų steigimo. Taip pat rekomenduota kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus nustatymo normatyvų peržiūrėjimo. 

Dėl kelių tvarkymo ir finansavimo. Magistralinis kelias Vilnius–Panevėžys, kuriame įrengtas pėsčiųjų viadukas ir jungiamieji keliai abejose kelio pusėse, krašto kelias Kėdainiai–Šėta–Ukmergė, kuriame rekonstruojamas kelio ruožas tarp Ukmergės ir Deltuvos, ir rekonstruotas krašto kelias Ukmergė–Molėtai nėra Ukmergės rajono savivaldybės turtas. Visi paminėti keliai yra valstybiniai, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiuos kelius valdo, prižiūri, remontuoja ar rekonstruoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl investicinių projektų. Tilto per Šventosios upę projektas parengtas prieš 8 metus, tačiau Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija šiam projektui neskiria finansavimo. Šiuo metu projektas įtrauktas į prioritetinių projektų sąrašą, tačiau jo įgyvendinimui reikalinga didelė lėšų suma nėra numatyta. Dėl piliakalnio sutvarkymo: 2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu skirtas 321 262,72 Eur finansavimas projekto „Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas“ įgyvendinimui. Savivaldybės indėlis – 16 908,57 Eur, bendra projekto vertė – 338 171,29 Eur. Projekto metu numatyta atlikti šiuos darbus: tako į piliakalnį įrengimas, laiptų į Vytauto g. įrengimas, dalies upelio pakrantės sutvarkymas, lieptelių per upelį įrengiamas, pėsčiųjų takų, poilsio zonos, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas.

Dėl praėjimo Kauno gatvėje, ties erkeriu, sutvarkymo. Pastatas, esantis Kauno gatvėje, yra privati nuosavybė. 2016 m. spalio mėnesį Ukmergės miesto seniūnijos darbuotojai buvo pradėję tvarkyti erkerio praėjimą, tačiau pastato savininko atstovai nesutiko su atliekamais darbais. Šio praėjimo dalies sutvarkymas reikalauja specifinių sprendinių, kurie priklauso ne tik nuo savivaldybės, bet ir nuo pastato savininko pozicijos. Savivaldybės administracijos Teisės, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos, Statybos ir infrastruktūros skyrių specialistai imasi priemonių, kad būtų rasti sprendiniai minėto objekto sutvarkymui. Ukmergės miesto seniūnija įrengė laikinas patogesnio praėjimo priemones.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-11-24

 

Henrikas Gintautas, gyventojas

Išsakė nuomonę, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turėtų būti sudaryta iš pastoviosios dalies (apie 30 proc.) ir kintamosios dalies, priklausančios nuo sąvartyninių atliekų kiekio (apie 70 proc.). Kėlė klausimą dėl asmeninės komunalinių atliekų kiekio deklaracijos derinimo. Problema iškilo šiam gyventojui pateikiant sukauptų komunalinių atliekų kiekio deklaraciją. Deklaracija nuolat užpildoma neteisingai, t. y. nesivadovaujant Ukmergės rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašu.

Atsakymas

Dėl dvinarės vietinės rinkliavos metodikos. Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikoje numatyta, kad paskirstant būtinąsias atliekų tvarkymo sąnaudas ir apskaičiuojant pastoviosios ir kintamosios dalies dydžius, pastovioji rinkliavos dalis sudaro apie 30 proc., kintamoji – apie 70 proc.

Dėl gyventojo komunalinių atliekų kiekio deklaracijos. Vietinės rinkliavos apskaičiavimas atskiriems asmenims pagal jų atliktus individualius stebėjimus, kaip nori šis gyventojas, nėra numatytas. Teikiant deklaraciją, būtina vadovautis Ukmergės rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašu. Gyventojas už 2015 m. susidariusią skolą sumokėjo, problemos nebeliko.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-11-24

 

Violeta Markauskienė, Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Pakvietė visus dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir padovanoti naujų knygų mokyklų ir darželių bibliotekoms.

Atsakymas

Savivaldybės tarybos nariai ir administracijos darbuotojai prisidėjo prie akcijos ir akcijos organizatoriams padovanojo knygų, skirtų Ukmergės rajono mokyklų ir darželių bibliotekoms.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-12-22

 

Kęstutis Zinkevičius, gyventojas

Kalbėjo apšvietimo klausimais. Gatvių apšvietimas kaimo vietovėse yra išjungiamas pakankamai anksti. Kėlė klausimą dėl galimybių kaimo vietoves apšviesti visą naktį. Išsakė nuomonę, kad savivaldybė galėtų investuoti į apšvietimą LED tipo šviestuvais ir tokiu būdu sutaupytas lėšas nukreipti į kaimo vietovių apšvietimo kokybės gerinimą.

Atsakymas

2016 metais buvo atlikta Ukmergės rajono gatvių apšvietimo sistemų techninė inventorizacija. Didžioji dalis gatvių Ukmergės rajone apšviesta natrio dujų lempų šviestuvais, paskutiniuoju metu gatvių apšvietimas įrengtas LED tipo technologijomis pagrįstais šviestuvais. 2007–2008 metais buvo pabaigta Ukmergės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizacija (pakeiti visi šviestuvai į natrio, pakeistos valdymo spintos). Keičiant natrio dujų lempomis pagrįstų šviestuvų gatvių apšvietimo sistemas į LED technologijų apšvietimo sistemas, atsipirkimo laikas skaičiuojamas nuo 12 iki 17 metų, įvertinant gatvių apšvietimo elementus ir investicijų finansavimo sąlygas. Tai reiškia, kad tiek metų LED šviestuvų įrengimo sąnaudas dengia jų elektros energijos sutaupymas. Tiek natrio dujų lempų, tiek LED tipo šviestuvų aptarnavimo kaštai yra vienodi.

Gatvių apšvietimo sistemos modernizuojamos kompleksiškai kartu su rekonstruojamomis gatvėmis. Rajono biudžeto lėšos buvo skiriamos gatvių apšvietimo sistemų kabeliavimui, teritorijose, kuriose elektros skirstymo operatorius keičia orines elektros tiekimo linijas į kabelines. Ukmergės rajono savivaldybė numato statant naujus ar rekonstruojant senus gatvių apšvietimo tinklus naudoti LED technologijos gatvių apšvietimo šviestuvus. Pagal inventorizacijos duomenis bus tiksliau skirstomos lėšos 2017 metų seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijai. Seniūnijos, turimų lėšų apimtyje, pačios sprendžia apie gatvių apšvietimo trukmę, remontus, plėtrą.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-12-22

 

Arūnas Dudėnas, gyventojas

Išsakė nuomonę dėl sprendimo projekto, kuriuo siūloma steigti Ukmergės atliekų tvarkymo centrą, kvietė palaikyti šį sprendimo projektą ir tęsti diskusiją dėl atliekų tvarkymo sistemos rajone.

Atsakymas

Posėdžio metu sprendimo projektas buvo priimtas. Ruošiama studija dėl atliekų tvarkymo perspektyvų rajone. Įvertinus studijos rezultatus bus sprendžiama dėl realaus Ukmergės atliekų tvarkymo centro poreikio ir tolesnių veiksmų, susijusių su atliekų tvarkymo centro steigimu. Sprendimas dėl Ukmergės atliekų tvarkymo centro steigimo buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiantis reisiniam reguliavimui, apsunkinamas savivaldybės įmonės steigimo procesas. Priėmus šį sprendimą iki minėtos datos, savivaldybės įmonės steigimo procesas būtų trumpesnis ir paprastesnis.    

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2016-12-22

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

2012 m. buvo priimtas sprendimas savivaldybei įsirengti atliekų rūšiavimo liniją ir užtikrinti atliekų kiekio kontrolę. Vėliau buvo nuspręsta, kad rūšiavimo linijos įrengimas nereikalingas. Kėlė klausimą, kodėl Ukmergėje nebuvo įrengta atliekų rūšiavimo linija.  

Atsakymas

2013 m. kovo 27 d. sudaryta Paslaugų pirkimo sutartis dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo (toliau – Sutartis). Šios Sutarties pagrindu buvo numatytas atliekų rūšiavimo linijos įrengimas.

2014 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo planas (toliau – Planas). Plane įtvirtinta nuostata iki 2016 m. baigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius (toliau – MBA). Būdama viena iš UAB „VAATC“ (kuriam pavestas MBA projekto įgyvendinimas) akcininkių, Ukmergės rajono savivaldybė (kartu su kitomis savivaldybėmis dalininkėmis) yra įsipareigojusi nesteigti ir neorganizuoti kitos atliekų tvarkymo sistemos ar tam tikros paslaugos savo administruojamose teritorijose, jeigu tokią paslaugą teikia šios sutarties pagrindu sukurta atliekų tvarkymo sistema. 2013 m. vykdant atliekų tvarkymo paslaugos rajone viešąjį pirkimą, ši regioninė sistema dar nebuvo sukurta. 2016 m. gegužės mėn. pradėjus eksploatuoti regioninį MBA įrenginį, savivaldybė savo teritorijoje surinktas mišrias komunalines atliekas nukreipė apdorojimui į MBA įrenginį.

Pokyčiai teisinėje bazėje bei numatoma regioninio MBA įrenginio veiklos pradžia 2016 m. sudarė prielaidas tam, kad tvarkymo užduotims įgyvendinti rūšiavimo linijos įrengimas Ukmergėje tapo nereikalingas. Rūšiavimo linijos galingumas būtų nepakankamas Plane numatytoms užduotims įgyvendinti. Rūšiavimo linija (be papildomų įrenginių) neužtikrintų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu atskirtų biologiškai skaidžių atliekų srauto tolimesnio sutvarkymo.

2012 m. rengiant atliekų paslaugos rajone viešojo pirkimo techninę specifikaciją nei pokyčiai teisinėje bazėje, nei MBA įrenginio veiklos pradžia buvo nežinomi, todėl pirkimo objektas buvo apibrėžtas pagal tuo metu buvusią padėtį. Situacijai pasikeitus, rūšiavimo linijos atsisakyta, o nesutarus dėl kainos kompensavimo mechanizmo, t. y. paslaugos teikėjui nesutikus iš paslaugos įkainio išskaičiuoti rūšiavimo linijos kaštų (425000 Eur), kreiptasi į teismą dėl Sutarties sąlygų keitimo ir žalos atlyginimo.Piliečių tribūna 2015 m.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-01-29

 

Jūratė Baltrūnienė, Dukstynos mikrorajono seniūnaitė

Vietos gyventojų vardu kalbėta dėl Dukstynos mikrorajono kiemų bei kelių būklės.

Atsakymas

Prieš kelis metus keliai ir šaligatviai šiame mikrorajone buvo suremontuoti (Anykščių g., Daukanto g., Vytauto g.), taip pat pradėtas Veterinarijos gatvės rekonstrukcijos techninis projektas, kurį planuojama užbaigti 2016 m. II ketvirtyje. Mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėja kelių būklę ir teikia siūlymus investicijoms. Šiai darbo grupei pavesta parengti Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programos projektą, numatyti kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbų eiliškumą, jo nustatymo tvarką ir atrankos kriterijus. Savivaldybės administracija palaiko aktyvius daugiabučių namų gyventojus ir 30 procentų prisideda prie daugiabučių namų infrastruktūros gerinimo (2015 m. šia parama pasinaudota Daukanto g. 63, Veterinarijos g. 2, Anykščių g. 13, Vytauto g. 94, Vilniaus g. 92). Daugiabučių namų komendantai, bendrijų pirmininkai kviečiami aktyviau dalyvauti šiame procese.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-01-29

 

Tivana Baranovienė, sodininkų bendrijos „Pušelė“ pirmininkė

 

Kalbėta dėl saugaus eismo priemonių sodininkų bendrijoje ,,Pušelė“. Kelias į mokyklą per mišką – labai nesaugus (kelias siauras, eismas intensyvus). Nuo pavasario iki rudens į sodus važiuoja daug pensinio amžiaus žmonių su dviračiais. Dėl visų saugumo prašyta nuo Ąžuolų gatvės iki sodininkų bendrijos nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką (prie tako įrengimo galėtų prisidėti ir vietos gyventojai). Bendrijos gyventojai už sodininkų surinktus pinigus patys tvarko kelius, vandentiekį ir kt., todėl jaučia diskriminaciją kitų gyventojų atžvilgiu. Prašyta savivaldybės biudžete sodininkų bendrijoms skirti lėšų.

Atsakymas

Atsižvelgiant į sodininkų bendrijos „Pušelė“ pirmininkės iškeltas problemas, sudaryta darbo grupė klausimams, susijusiems su infrastruktūros objektų eksploatavimu ir plėtra sodininkų bendrijų teritorijoje, nagrinėti. Darbo grupės veikla buvo praplėsta atsižvelgiant į problemas, iškilusias kitose sodininkų bendrijose. Darbo grupė pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui inicijuoti „Pušelės“ ir „Vienybės“ sodų bendrijų pėsčiųjų-dviračių takų projektų rengimą; taip pat pasiūlyta sodų bendrijai „Pušelė“ kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ dėl vandentiekio tinklų įvedimo. Gautas LR Aplinkos ministerijos raštas, kuriame prašoma pateikti informaciją apie sodininkų bendrijose esančius kelius, jų būklę. Tikimasi, kad LR Vyriausybėje bus ruošiamos tvarkos, siekiant šiuos kelius perduoti savivaldybėms. 

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-02-19

 

Genė Trojeckienė, daugiabučio namo Miškų g. 50 komendantė

Kalbėta dėl renovuojamo daugiabučio namo, esančio Miškų g. 50, Ukmergėje. Keltas klausimas dėl šio namo šilumos punkto pertvarkymo. Išsakyta abejonė dėl renovacijos ekonominio efekto ir atsipirkimo termino.

Atsakymas

Pasikeitus LR Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, šilumos tiekimo veikla buvo atskirta nuo šilumos vartojimo veiklos, iškilo problema dėl šilumos punktų, kurie yra šilumos tiekėjo nuosavybė. Dėl šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų pastaraisiais metais vyko daug nesusipratimų ir diskusijų. Šiandien LR Vyriausybė dar nėra nustačiusi šilumos punktų perdavimo gyventojams tvarkos. Daugiabučio namo Miškų g. 50 šilumos punkto pardavimo gyventojams klausimas buvo ne kartą nagrinėtas šilumos klausimams spęsti sudarytoje darbo grupėje. Darbo grupė pritarė šilumos punkto pardavimui įstatymų nustatyta tvarka. UAB „Ukmergės šiluma“ valdyba susilaikė dėl daugiabučio namo Miškų g. 50 šilumos punkto pardavimo gyventojams, kadangi šiuo metu vyksta teisminiai ginčai su UAB „Miesto energija“ dėl perimto turto vertės. Darbo grupės posėdyje nutarta, kad gyventojai gali įsirengti naują šilumos punktą laisvose namo rūsio patalpose.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-03-26

 

Edita Juknienė, gyventoja

 

Kalbėta daugiabučių namų, esančių Klaipėdos g. 7 ir Klaipėdos g. 9, Ukmergėje, gyventojų vardu. Pareikšta, kad gyventojai prieštarauja katilinės RK-2, esančios Klaipėdos g. 5A, Ukmergėje, rekonstrukcijai. Išnagrinėję poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą gyventojai nerimauja dėl galimo pavojaus sveikatai, nepritaria miesto centre esančios katilinės RK-2 plėtrai.

Atsakymas

2014 m. buvo vykdomi Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano rengimo darbai. Plane išnagrinėtos visos galimos šilumos gamybos ir tiekimo alternatyvos. Plane nagrinėti ir katilinės RK-2 zonos įvairūs šilumos gavybos ir tiekimo, rekonstravimo, optimizavimo ir plėtros variantai. Pagal šilumos ūkio specialiojo plano rekomendaciją RK-2 katilinės zonoje buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Konkrečių katilinės RK-2 rekonstravimo sprendinių nėra, techninis projektas neatliktas, finansavimas nenumatytas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-03-26

 

Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas

 

Kalbėta dėl Ukmergės miesto vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo. Išsakyta nuomonė dėl Tarybai teikiamo svarstyti sprendimo projekto „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto VVG“ steigimui“. Keltas klausimas dėl Ukmergės miesto bendruomenės dalyvavimo Ukmergės miesto VVG steigime.

Atsakymas

Julius Kazėnas dalyvauja asociacijos „Ukmergės miesto VVG“ veikloje ir yra jos valdybos narys.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-03-26

 

Genė Trojeckienė, daugiabučio namo Miškų g. 50 komendantė

 

Antrą kartą kalbėta dėl renovuojamo daugiabučio namo, esančio Miškų g. 50, Ukmergėje, šilumos punkto. Gyventojai buvo informuoti dėl šilumos punkto perdavimo gyventojams nuosavybės teise, vėliau šios minties atsisakyta dėl vykstančių teisminių procesų ir gyventojams pasiūlyta įsirengti naują šilumos punktą. Išsakyta abejonė dėl šios minties, kadangi naujo šilumos punkto įrengimas gyventojams brangiai kainuotų.

Atsakymas

Žiūrėti 2015-02-19

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-06-25

 

Henrikas Gintautas, gyventojas

 

Kalbėta dėl komunalinių atliekų tvarkymo. Išsakyta problema dėl rinkliavos mokėjimo pagal deklaruotą atliekų kiekį. Gyventojas vietinę rinkliavą moka pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Problema iškilo pateikiant komunalinių atliekų deklaraciją. Pateikiama deklaracija atmetama teigiant, kad ji užpildyta neteisingai.

Atsakymas

Pagal paklausėjo prašymą nuo 2015 m. sausio 1 d. jam suteikta teisė mokėti vietinę rinkliavą pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Problema iškilo pateikiant sukauptų komunalinių atliekų kiekio deklaraciją. Deklaracija nuolat užpildoma neteisingai, t. y. nesivadovaujant Ukmergės rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašu. Komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuoja visiems vienodai galiojantys norminiai teisės aktai, todėl vietinės rinkliavos apskaičiavimas atskiriems asmenims pagal jų atliktus individualius stebėjimus, kaip nori daryti šis gyventojas, nėra numatytas. Šiuo klausimu Henrikas Gintautas 2 kartus kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje. Vyriausybės atstovas nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas nepažeidžia aukštesnės galios teisės aktų. Savivaldybės administracijos specialistai nuolat bendrauja su šiuo gyventoju (tiek žodžiu, tiek raštu), konsultuoja, diskutuoja, teikia jam visą reikiamą informaciją, vyko ne vienas susitikimas su meru. 

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-06-25

 

Vilija Zaborskė, gyventoja

 

Kalbėta dėl Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo (toliau – Sąjunga) kreipimosi dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ iškėlimo. Prašyta sudaryti galimybę Sąjungos atstovui dalyvauti svarstant šį klausimą. Sąjunga sutinka rasti lėšų skulptūros iškėlimo darbams atlikti.

Kalbėta dėl daugiabučio namo, esančio Maironio g. 4, Ukmergėje, atjungimo nuo šildymo sistemos. Vykdant renovaciją šildymo sistemos pertvarkymas buvo atskirtas nuo renovacijos ir vykdytas atskira ranga. Keltas klausimas dėl šių veiksmų pagrįstumo ir teisėtumo.

Atsakymas

Dėl skulptūros „Vėliavnešiai“. 2015 m. birželio 26 d. įvyko Kultūros paveldo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo ir Sąjungos atstovai. Visi dalyvavę atstovai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę. Posėdžio metu buvo diskutuota apie lėšų poreikį skulptūros nukėlimo ir išvežimo darbams. Kadangi ne lėšų poreikio klausimas yra esminis dalykas sprendžiant šį klausimą, posėdžio metu nuspręsta Sąjungos atstovų pateiktą prašymą ir medžiagą perduoti Kultūros paveldo vertinimo tarybai ir gautą išvadą pateikti pareiškėjams. Šis klausimas dalyvaujant V. Zaborskei svarstytas ir Švietimo, kultūros sporto ir jaunimo reikalų komitete. Komitetas pritarė Kultūros paveldo komisijos sprendimui.

Dėl renovacijos. 2013 m. spalio mėnesį daugiabučio namo, esančio adresu Maironio g. 4, Ukmergėje, savininkai, pagal LR Civilinį kodeksą raštu pritarė investiciniam planui, kuriame buvo numatytas ir šildymo sistemos pertvarkymas, įrengiant autonominius dujų katilus, skirtus ruošti šildymą ir karštą vandenį. Gavus projekto finansuotojo AB „Šiaulių bankas“ pritarimą šioms priemonės įgyvendinti, skelbti viešieji pirkimai. Pirmasis pirkimas neįvyko, nes nei vienas rangovas nepateikė pasiūlymo. 2014 m. balandžio 18 d. viešasis pirkimas sėkmingai įvyko (apjungus trijų daugiabučių namų investicinių projektų priemonių pirkimus). Iki 2014 m. liepos mėnesio nebuvo galimybės atlikti viešojo pirkimo Būsto energetikos taupymo agentūros finansuojamoms priemonėms – dujų katilų įrengimui, liftų keitimui ir saulės kolektorių įrengimui. Todėl 2014 m. gegužės 26 d. įvyko viešasis pirkimas pagal LR Aplinkos ministro patvirtintą aprašą šildymo sistemai pertvarkyti Maironio g. 4. Šio pirkimo procedūroje dalyvavo ir daugiabučio namo Maironio g. 4 įgaliotas asmuo. Rengiant techninį darbo projektą, sistemos įrengimo sprendiniai buvo suderinti su UAB „Ukmergės šiluma“. Projektui atlikta ekspertizė. V. Zaborskė su gyventojų balsavimo protokolu, banko pritarimu ir kitais dokumentais yra supažindinta, jai pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-06-25

 

Antanas Remeika, Želvos seniūnijos Laumėnų seniūnaitijos seniūnaitis

 

Kalbėta dėl  Laumėnų kaime esančios Žiedo gatvės remonto ir Tarybos narės Nijolės Giedraitienės galimai neteisingai pateiktos informacijos šiuo klausimu. Vietos bendruomenę žeidžia viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie jų gyvenvietę (kad tai „merdintis kaimas“). Tarybos narė Nijolė Giedraitienė Tarybos posėdžio metu argumentuodama, kad Žiedo gatvės remontas nėra tikslingas, neteisingai teigė, kad šioje gyvenvietėje gyvena tik 9 gyventojai. Tarybos narė, nežinodama tikslios situacijos, neteisingais argumentais bandė įtikinti Tarybą ir paskleisti neteisingus duomenis žiniasklaidai. Prašyta Etikos komisijos įvertinti N. Giedraitienės elgesį.

 

Atsakymas

2015 m. birželio 25 d. vyko Etikos komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstytas klausimas dėl šio pareiškimo nagrinėjimo. Išnagrinėjus klausimą Etikos komisija priėmė sprendimą apsiriboti svarstymu komisijoje.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-08-27

 

Vytautas Tropikas, gyventojas

 

Kalbėta dėl paminklo „Vėliavnešiai“. Išsakyta nuomonė, kad Ukmergėje yra svarbesnių objektų, dėl kurių nugriovimo reikėtų kalbėti. Išsakyta nuomonė dėl Ukmergėje esančios Gruodžio 17-osios gatvės pavadinimo. Keltas klausimas dėl Juozo Krikštaponio paminklo ir jo vardu pavadintos aikštės. Kalbėta, kad yra dokumentai, įrodantys, kad šis žmogus dalyvavo šaudant žydus.

Atsakymas

2014 m. birželio 17 d. savivaldybės meras kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir Lietuvos istorijos institutą su prašymu suteikti profesionalias rekomendacijas dėl Juozo Krikštaponio vaidmens Lietuvos istorijoje ir istorinės atminties išsaugojimo mūsų krašte. Lietuvos istorijos institutas išsakė nuomonę, kad J. Krikštaponio atminties įamžinimas turi būti sprendžiamas vyriausybiniu lygiu, kadangi tai yra istorinės politikos klausimas ir sprendimą dėl jo vaidmens Lietuvos istorijoje turi priimti vyriausybė. Taip pat informavo, kad detalesnę informaciją šiuo klausimu galėtų suteikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Šis centras informavo, kad faktų patvirtinimui ar paneigimui būtina ieškoti kitų šaltinių – archyvinių dokumentų, saugomų Baltarusijos, Vokietijos ar kitų šalių archyvuose. Taip pat išreiškė poziciją, kad galutinę išvadą dėl J. Krikštaponio galimai nusikalstamos veiklos turėtų priimti teismas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad centras tęsia Holokausto Lietuvoje tyrimus, atsiradus naujiems faktams įsipareigojo savivaldybę informuoti papildomai. 2014 metų rugsėjo 18 d., įvertinus Lietuvos istorijos instituto ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro raštus, savivaldybės gauti kreipimaisi J. Krikštaponio vaidmens Lietuvos istorijoje ir jo atminties įamžinimo klausimu persiųsti tolimesniam nagrinėjimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai. Metų pabaigoje savivaldybės meras papildomai kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir išreiškė nuomonę, kad turėtų būti atliktas J. Krikštaponio veiklos teisinis įvertinimas.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-09-24

 

Jolanta Keburienė, Profesinės sąjungos „Solidarumas“ Ukmergės skyriaus pirmininkė, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus darbuotoja

 Kalbėta dėl Ukmergės PSPC GMP skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio, norint paneigti Ukmergės PSPC vyriausiosios gydytojos J. Galiauskienės žiniasklaidai pateiktą informaciją dėl GMP skyriaus darbuotojų gaunamų atlyginimų. Akcentuota, kad spaudoje minimas 760 eurų atlyginimas nėra gaunamas. Pateikta informacija apie darbuotojų gaunamą darbo užmokestį. Išsakyta nuomonė dėl GMP darbo organizavimo, postų mažinimo ir paramediko išsilavinimą turinčių vairuotojų įdarbinimo.

 

Atsakymas

Šis klausimas svarstytas 2015 m. spalio 21 d. Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdyje. Rekomenduota tiek paklausėjai (raštu), tiek Tarybos nariams (posėdžio metu) pateikti detalią informaciją apie GMP skyriaus darbuotojams priskaičiuotus vidutinius atlyginimus, atskirai parodant skirtingų pareigybių darbuotojų gaunamą darbo užmokestį. Ukmergės PSPC vyriausioji gydytoja J. Galiauskienė 2015 m. spalio 27 d. raštu pateikė savivaldybei informaciją apie GMP skyriaus darbuotojams priskaičiuotus vidutinius atlyginimus. Su šia informacija supažindinta Taryba ir J. Keburienė.

GMP priklausomumo ir darbo organizavimo klausimas buvo sprendžiamas mero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje. Darbo grupė 2015 m. gruodžio 11 d. pažymoje Nr. (2.9)-34-241 pateikė išvadas ir siūlė nekeisti Ukmergės PSPC struktūros, neperduoti GMP skyriaus Vilniaus GMP stočiai. Taip pat darbo grupės siūlymu rekomenduota Ukmergės PSPC vyriausiajai gydytojai GMP skyriaus darbuotojams 2016, 2017 ir 2018 metais kasmet padidinti atlyginimus ne mažiau kaip po 5 proc.; GMP skyriaus vairuotojus, turinčius paramediko kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, įdarbinti paramedikais; įsigyti naują GMP automobilį 2016 m. bei numatyti dar vieno automobilio įsigijimą 2017–2018 m.; GMP skyriuje įsigyti 2 naujus elektrokardiografus.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-10-29  

 

Mindaugas Mykolas Tamošiūnas, gyventojas

 

Kalbėta šilumos ir daugiabučių namų renovacijos klausimais. Trečią kartą išsakyta problema dėl daugiabučio namo, esančio Miškų g. 50, Ukmergėje, šilumos punkto pertvarkymo. Prašyta įpareigoti UAB „Ukmergės šiluma“ direktorių pateikti šio daugiabučio namo šilumos punkto techninės dokumentacijos komplektą. Išsakyta nuomonė dėl šilumos energijos kainos apskaičiavimo.

Atsakymas

Šis klausimas svarstytas 2015 m. gruodžio 11 d. Savivaldybės ūkio komiteto posėdyje, dalyvaujant M. M. Tamošiūnui ir kitiems miesto bendruomenės atstovams, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Ukmergės butų ūkis“ atstovams, rajono vadovams, administracijos specialistams. Posėdžio metu sutarta, kad UAB „Ukmergės šiluma“ pateikia daugiabučio namo Miškų g. 50 šilumos punkto techninę dokumentaciją šio daugiabučio administratoriui – UAB „Ukmergės butų ūkis“, gyventojai dėl galimybės susipažinti su šia dokumentacija kreipiasi į UAB „Ukmergės butų ūkis“. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Utenos teritorinis skyrius raštu patvirtino, kad daugiabučio namo Miškų g. 50 šilumos punktas ir šilumos kiekio apskaita įrengti vadovaujantis suderintu ir patvirtintu projektu.

Komitete rekomenduota palaukti šildymo sezono pabaigos, per tą laiką surasti nepriklausomą ekspertą, kuris pagal turimus šildymo sezono duomenis atliktų detalią analizę ir įvertintų daugiabučio namo Miškų g. 50, Ukmergėje, šilumos punkto pertvarkymo bei šilumos apskaitos pakeitimo efektyvumą. M. M. Tamošiūnui ir posėdyje dalyvavusiems miesto bendruomenės atstovams parengtas raštas su posėdžio metu aptarta informacija.

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-12-17 

 

Šarūnas Petrauskas, Ukmergės Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas

Tradiciškai pasveikino visus posėdžio dalyvius su artėjančiomis šventėmis.

 

Data

Dalyvavo

Pasisakymo esmė

2015-12-17 

 

Jolanta Keburienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Ukmergės skyriaus pirmininkė, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus darbuotoja

Kalbėta dėl Ukmergės PSPC GMP skyriaus darbo organizavimo. Darbuotojams nesudaryta galimybė turėti tinkamas, saugias, sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą, ribojama rajono gyventojų teisė į savalaikes greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Išsakytas nepritarimas darbo grupės, sudarytos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimams spręsti, išvadai neperduoti Ukmergės GMP skyriaus Vilniaus pavaldumui.

 

Atsakymas

J. Keburienė oficialiu mero raštu supažindinta su mero potvarkiu sudarytos darbo grupės sveikatos priežiūros klausimams spręsti 2015 m. gruodžio 11 d. pažymoje Nr. (2.9)-34-241 pateiktomis išvadomis. Vadovaujantis darbo grupės išvadomis, GMP skyriaus darbuotojams nuo 2016 m. sausio 1 d. padidinti atlyginimai, paruošta papildyta Ukmergės PSPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, kad būtų sudarytos sąlygos įdarbinti GMP skyriaus vairuotojus, turinčius paramediko kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, paramedikais ir pateikta profesinių sąjungų derinimui. Ruošiamos naujo GMP automobilio viešo pirkimo Ukmergės PSPC lėšomis techninės sąlygos. Vykdant centralizuotą GMP automobilių parko atnaujinimo programą, yra gautas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kad Ukmergės PSPC 2016 m. skirtas 1 GMP automobilis.