Naujiena

2022 m. Lapkričio 29 d.

Informacinis pranešimas apie pradedamą Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimą

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-221 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-V-115 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų pakeitimo planavimo darbų programos patvirtinimo “.

Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimo tikslas: nustatyti ir (ar) keisti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo kryptis ir priemones, gyvenamųjų vietovių plėtros ir vystymo prioritetus, ūkinės veiklos sąlygas, kraštovaizdžio apsaugos, formavimo, kitas tvarkymo priemones, pažintinio turizmo trasų sistemą, kitus pažintinio turizmo infrastruktūros objektus, priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būklę, sudaryti sąlygas išsaugoti vertingas ekosistemas, laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, nustatyti ir (ar) keisti priemones veiklos pažeistam gamtiniam kraštovaizdžiui, ekosistemoms ar atskiroms gamtos vertybėms atkurti.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected]

Su Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekama atranka, kurią atlikus bus nuspręsta privaloma ar neprivaloma atlikti Tvarkymo plano SPAV.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.

Planavimo darbų programa (.docx)