Naujiena

2024 m. Vasario 5 d.

Informuojame, kad galima susipažinti su suderintais Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių patikslinimais

Informuojame, kad galima susipažinti su suderintais Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių patikslinimais, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi (kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas)

Informuojame apie atliktą Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinių derinimo procedūrą, atliktą po pakartotinio bendrojo plano viešinimo 2023 m. spalio 24 d.

Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-81-20-598).

Susipažinti su gautomis derinančių institucijų pastabomis ir atliktais Bendrojo plano patikslinimais taip pat galima žemiau pateikiamoje derinančių institucijų pastabų ir atliktų bendrojo plano patikslinimų suvestinėje:

 1. 2023 m. gruodžio 27 d. Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių (2023-12-27) versija įkelta, patikslinus bendrąjį planą pagal gautas derinančių institucijų pastabas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinės miškų tarnybos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.
 • Pagal Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastabas patikslintas aiškinamasis raštas, atnaujinant ugniagesių komandų informaciją pagal aktualius duomenis (9 skyrius „Priešgaisrinė sauga“, 101-102 psl.). Grafinės dalies brėžinyje S-2 pažymėtos papildomos numatomos vandentiekio trasos numatytais inžinerinės infrastruktūros koridoriais.
 • Pagal Valstybinės miškų tarnybos pastabas patikslinti miško žemės, kuri numatoma paversti kitomis naudmenomis plotai. Patikslintas žymėjimas brėžinyje S-5, patikslintas miško žemės numatomos paversti kitomis naudmenomis plotų sąrašas aiškinamojo rašto 6.6 skyriuje „Miškai“, 83- 84 psl. Aiškinamajame rašte papildomai pateikta informacija dėl miško žemės pavertinimo kitomis naudmenomis, jei formuojant inžinerinės infrastruktūros koridorius susidarytų mažesni nei 10 a miško žemės plotai.
 • Pagal Lietuvos kelių direkcijos pastabas bendrojo plano grafinės dalies brėžiniuose patikslintas valstybinės reikšmės krašto kelio 145 žymėjimas.
 1. 2024 m. sausio 15 d. Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-01-15) įkelta, patikslinus bendrąjį planą pagal gautas derinančių institucijų pastabas –Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos geologijos tarnybos.
 • Pagal Valstybinės miškų tarnybos pastabas patikslintas Valstybinės miškų urėdijos Ukmergės medelyno teritorijos funkcinės zonos reikalavimai – medelyno teritorijoje nustatyta funkcinė zona – miškai ir miškingos teritorijos (MI). Atsižvelgiant į tai, kad medelynas yra išsaugomas, jo teritorijoje atsisakyta žymėjimo dėl urbanistinės - architektūrinės idėjos konkurso organizavimo.
 • Pagal Lietuvos geologijos tarnybos pastabas patikslintas detaliai išžvalgyto molio telkinio riba pagal pasikeitusią aktualią informaciją.
 1. 2024 m. sausio 17 d. nauja Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija įkelta, patikslinus bendrąjį planą pagal gautas Valstybinės miškų tarnybos pastabas.
 • Pagal Valstybinės miškų tarnybos pastabas patikslintas Valstybinės miškų urėdijos Ukmergės medelyno teritorijos funkcinės zonos žymėjimas inžinerinės infrastruktūros brėžinyje S-2.
 1. 2024 m. sausio 22 d. nauja Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-01-22) įkeliama, patikslinus bendrojo plano erdvinius duomenis pagal gautas Kultūros paveldo departamento pastabas.
 2. 2024 m. sausio 31 d. nauja Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-01-31) įkeliama, patikslinus bendrojo plano erdvinius duomenis pagal gautas Kultūros paveldo departamento, Valstybinės miškų tarnybos pastabas. Brėžinyje atnaujinti kultūros vertybių registro ir miškų kadastro duomenys.

Planavimo pagrindas: Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu  Nr. 7-112 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“ bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057, susipažinti su visa darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt  (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-81-20-598).

Planuojama teritorija: Ukmergės miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, plotas apie 3089 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.ukmerge.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected].

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, informaciją teikia vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, tel. (8 340) 60322, (8 618)47040, el. p. [email protected].

Planavimo organizatoriaus informacija