Naujiena

2022 m. Gruodžio 22 d.

Kviečiame susipažinti su suderintais Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais

Informuojame apie atliktą Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinių derinimo procedūrą.

Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-81-20-598).

Susipažinti su gautomis derinančių institucijų pastabomis ir atliktais Bendrojo plano patikslinimais taip pat galima žemiau pateikiamoje suvestinėje derinančių institucijų pastabų ir atliktų bendrojo plano patikslinimų lentelėje.

 1 lentelė. Ukmergės miesto bendrojo plano keitimo sprendinių patikslinimai, atlikti Bendrojo plano derinimo metu (pastaba: lentelėje pateikti bendrojo plano patikslinimai susieti su atskiromis bendrojo plano dokumento versijomis įkeltomis TPDRIS sistemoje)

Planavimo pagrindas: Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu  Nr. 7-112 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“ bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 13-2057, susipažinti su visa darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt  (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-81-20-598).

Planuojama teritorija: Ukmergės miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, plotas apie 3089 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

 

Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai

 1. sudaryti sąlygas tvariai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos

politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

 1. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir

įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;

 1. suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus tvaraus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose;
 2. sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 3. numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 7. Bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais tvaraus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

 

Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo uždaviniai

 1. Įvertinus Ukmergės miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui. sudaryti sąlygas tvariai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
 2. Stiprinti Ukmergės miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą regione ir tarptautiniame kontekste;

2.1. įvertinti galimybes ir būdus neigiamų socialinės-demografinės raidos procesų (gyventojų skaičiaus mažėjimo, senėjimo, kėlimosi į užmiesčio teritorijas, kitas rajonų savivaldybes) stabilizavimui, pasitelkiant integruotas urbanistines priemones ir sprendimus regioniniu ir lokaliu lygmeniu;

2.2. numatyti Ukmergės miesto ir gretimų teritorijų plėtros subalansavimo bei integruotos plėtros kompleksines priemones;

2.3. išnagrinėti esamų ir numatyti bei pagrįsti naujų Ukmergės miesto subalansuotam funkcionavimui svarbių objektų (susisiekimo, alternatyvios bei atsinaujinančios energetikos ir kitos inžinerinės, socialinės infrastruktūros, ekologinio stabilizavimo teritorijų ir kt.) poreikį ir išdėstymą už miesto teritorijos ribų.

 1. Sudaryti sąlygas Ukmergės miesto teritorijos kompleksiškam vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui;

3.1. nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų miesto funkcionavimui svarbių teritorijų vystymo poreikį;

3.2. planuojamam laikotarpiui suformuoti Ukmergės miesto ir gretimų teritorijų funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

3.3. suskirstyti miestą ir gretimas teritorijas į funkcines zonas ir nustatyti joms darnią miesto plėtrą, žemės naudojimą užtikrinančius daugiafunkcinius teritorijų naudojimo ir tvarkymo reglamentus, pagrindinių žemės naudojimo paskirčių ir galimų jose veiklų prioritetus;

3.4. detalizuoti aktualiausių miesto dalių/rajonų bei priemiestinių kaimų dalių sprendinius masteliu M1:5000;

 1. Suformuoti miesto centro, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių bei kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;

4.1. įvertinus susiklosčiusios urbanistinės struktūros ypatybes ir plėtros potencialą, nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų prioritetinės plėtros kryptis ir rėžimus (saugojimas, modernizavimas, konversija, nauja plėtra, rezervavimas, be esminių pokyčių);

4.2. nustatyti rekomendacijas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinei struktūrai formuoti (gyvenamųjų zonų, socialinių ir komercinių objektų teritorijų, viešo naudojimo želdynų kiekiui) ir aplinkos kokybei užtikrinti.

 1. Sudaryti sąlygas savitų Ukmergės miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai;

5.1. nustatyti Ukmergės miesto miestiškojo kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas,antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, įvertinti jų apsaugos poreikį, numatyti jų vizualinės apsaugos priemones;

5.2. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

5.3. formuoti rišlų miesto atvirų viešųjų erdvių, bendrojo naudojimo želdynų (skverų, parkų), rekreacinių ir gyventojų poilsiui tinkamų gamtinių teritorijų (mieste ir užmiestyje) tinklą ir numatyti

reikalavimus jų įrengimui;

5.4. tobulinti esamus ir formuoti naujus miesto urbanistinės struktūros ryšius su vandens telkiniais, plėtojant viešąsias ir rekreacines erdves prie Šventosios upės ir mieste esančių tvenkinių ir/ar kitų telkinių;

5.5. sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miesto miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtinas teritorijas, teritorijas patenkančias į valstybinės reikšmės miškų plotus, kuriuose numatyta svarbių Savivaldybės objektų plėtra ir numatyti šioms teritorijos miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;

5.6. nustatyti paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas;

 1. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Ukmergės miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui;

6.1. suformuoti Ukmergės miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų sistemos ir atskirų jos objektų šiuolaikinio įženklinimo, tausojančio panaudojimo ir pažinimo principus, numatyti jų realizavimo gaires;

6.2. patikslinti Ukmergės miesto raidai reikšmingas ir urbanistiniu bei architektūriniu požiūriu vertingas teritorijas ir numatyti jų apsaugos ir tvarkybos priemones;

6.3. nustatyti išorinės vaizdinės reklamos reglamentavimo principus.

 1. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Ukmergės mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą;

14.7.1. nustatyti gyvenamojo būsto poreikį, būsto struktūros įvairovės didinimo ir kitas būsto sektoriaus plėtros priemones;

14.7.2. numatyti urbanistines, architektūrines ir kitas teritorines priemones bei reikalavimus tvarkomos esamos, kompleksiškai atnaujinamos ir naujai kuriamos gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui ir saugumo užtikrinimui.

 1. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Ukmergės mieste;

8.1. nustatyti miesto ekonominę ir socialinę gerovę formuojančių ekonominių veiklų (daugiafunkcinio panaudojimo teritorijų, verslo ir pramogų centrų, didmeninių ir mažmeninių prekybos objektų, pramonės ir gamybos zonų) teritorinę struktūrą, jos plėtros poreikį ir perspektyvas bei principus, akcentuojant gyventojų kasdienio mobilumo poreikio mažinimą;

8.2. numatyti teritorijas, reikalingas darbo vietų skaičiaus skirtingose ekonominės veiklos srityse užtikrinimui ir subalansuotam augimui;

8.3. suderinti Ukmergės miesto subalansuotos raidos ir pramonės zonų ir su jomis susijusios infrastruktūros plėtros poreikį, siekiant mažinti gamybinės veiklos ir transporto srautų keliamos oro taršos ir triukšmo poveikį gyvenamosioms teritorijoms;

8.4. numatyti Pramonės parko teritoriją/as skirt daugiau kaip vienam investicijų projektui įgyvendinti. Parengti teritorijos/ų išplanavimą, numatyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą;

 1. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Ukmergės miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams;

9.1. atsižvelgiant į miesto raidos tendencijas ir teritorinės plėtros mastus, patikslinti galiojančiame Ukmergės miesto teritorijos bendrajame plane numatytą socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros poreikį, prioritetą teikiant esamų objektų tvarkymui ir panaudojimui bei naujų statybai prioritetinio vystymo zonose;

9.2. įvertinti socialinės infrastruktūros vystymo galimybes, nustatyti socialinių ir kultūrinių objektų išdėstymo principus ir reikalavimus, numatyti savivaldybei svarbių objektų statybai reikalingas teritorijas;

9.3. nustatyti inžinerinės infrastruktūros plėtros galimybes, esamų inžinerinių tinklų optimizavimo ir naujų vystymo principus bei reikalavimus, išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių šaltinių panaudojimą ir jų reglamentavimą, numatyti svarbių inžinerinės infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų koridorių išdėstymą ir jų parametrus;

9.4. įvertinti skirtingą investicijų poreikį, atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus miesto teritoriją ir jam esant suskirstyti į zonas, kurioms pagal miesto plėtros prioritetus būtų nustatomi diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai;

9.5. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą (zonas ir principus), pažymint visus esamus ir planuojamus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius.

 1. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Ukmergės miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas;

10.1. įvertinus miesto raidos tendencijas ir teritorinės plėtros mastus, patikslinti galiojančiame Ukmergės miesto teritorijos bendrajame plane numatytą susisiekimo infrastruktūros plėtros poreikį ir prioritetiškumą;

10.2. numatyti integruotos ir tvaraus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, jos plėtros prioritetus ir priemones;

10.3. formuoti ilgalaikius miesto vystymo prioritetus tenkinančių parametrų susisiekimo infrastruktūros tinklą, apimantį rišlų miesto struktūrinių gatvių karkasą, jo jungtis su užmiesčio keliais, išbaigtą dviračių takų, efektyvią viešojo transporto ir kitas alternatyvias susisiekimo sistemas (vandens, ekologiškas ir kt. transportas);

10.4. nustatyti visų gatvių (privažiavimų) raudonąsias linijas;

10.5. įvertinti bei patikslinti magistralinių ir krašto kelių apsaugos zonas;

10.6. įvertinti Ukmergės miesto aplinkkelio jungties tarp Kauno g., Linų g. Vilniaus g. ir Antakalnio g. per Šventosios upę ir besiribojančių teritorijų urbanistinės plėtros prioritetus.

 1. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Ukmergės miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (rėžimus ir reglamentus);

11.1. įvertinti investicijų į miesto teritorinę plėtrą netolygumų priežastis ir pasiūlyti priemones viešųjų ir (ar) privačių investicijų skatinimui miesto centrinėje dalyje ir prioritetinės plėtros zonose;

11.2. detalizuoti Ukmergės miesto teritorijoje galiojančius aukštesnio lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, patikslinti ir numatyti jų įgyvendinimui reikalingų teritorijų poreikį;

11.3. rezervuoti teritorijas bendro naudojimo zonų įrengimui, socialinės ir susisiekimo infrastruktūros, inžinerinių komunikacijų trasų ir kitų valstybės, savivaldybės ir visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai.

 1. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą.

12.1. remiantis galiojančiais teisės aktais, Ukmergės miesto raidos dabartiniais rodikliais ir perspektyvomis, peržiūrėti dabar galiojančio Bendrojo plano sprendinių aktualumą, jų įgyvendinimo tikslingumą ir keitimo poreikį, siekiant užtikrinti Ukmergės miesto teritorijos bendrojo planavimo tęstinumą;

12.2. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą Bendrąjį planą;

12.3. nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti teritorijų planavimo dokumentus;

12.4. atlikti sodų bendrijų analizę, numatyti poreikį ir galimybes sodų konversijai į gyvenamuosius rajonus;

12.5. įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu teikiamus fizinių ir juridinių asmenų, jų grupių, pasiūlymus, bei pasiūlymus ir prašymus jau anksčiau teiktus dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.ukmerge.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas [email protected] Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected]

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriuje, informaciją teikia vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, tel. +370 340 60322+370 618 47040, el. p. [email protected].

Planavimo organizatoriaus informacija