Naujiena

Kvietimas teikti paraiškas
2021 m. Spalio 12 d.

Kviečiame teikti paraiškas Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 7-220.

Subsidija verslui teikiama visiems vykdantiems ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. 

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą skatinančios priemonės ir teikiamų dokumentų sąrašas nurodytas Aprašo 9 punkte. 

Paraiškas prašome pateikti Savivaldybės administracijai iki š. m. spalio 18 d. 12 val.  vienu iš nurodytų būdų:

  • Paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas Savivaldybės administracijos priimamajame, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, 1 kab. Pareiškėjas turi pateikti vieną Paraiškos su priedais originalą. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti susegti ir sunumeruoti. Visų prie paraiškos pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo fiziniu arba elektroniniu parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas. Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.
  • Kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu: pareiškėjas turi ją užpildyti

ir pateikti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt. Kartu su Paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinamos.

Mokesčių mokėtojai, įtraukti į nukentėjusių nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašą ir su kuriais yra sudaryta mokestinės paskolos sutartis su VMI, taip pat gali kreiptis dėl SVV fondo paramos gavimo, pateikiant minėtą sutartį.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių tel. 8 340 60343 arba el. p. [email protected]; [email protected].


Priedai:

Aprašas (pdf)
Aprašo 1 priedas (.docx)