Naujiena

Seniūnaičio ženklelis
2024 m. Vasario 9 d.

Naujai išrinkti seniūnaičiai dalyvavo mokymuose

Ukmergės rajono savivaldybėje neseniai vykusiuose seniūnaičių rinkimuose išrinktieji seniūnaičiai vasario 9 dieną buvo pakviesti į Ukmergės kultūros centre vykusį susitikimą – seniūnaičių mokymus „Seniūnaitis ir jo vieta savivaldoje“.

Seniūnaičių rinkimai organizuoti visose 65 rajono seniūnaitijose. Išrinkti 65 seniūnaičiai, iš jų – net 38-iems ši kadencija yra pirmoji.

Renginio pradžioje Savivaldybės meras Darius Varnas pasveikino naujai išrinktus seniūnaičius, palinkėjo jiems sėkmingų darbų bei glaudaus bendradarbiavimo su gyventojais, administracijos atstovais ir bendruomenėmis. Visiems jiems įteikti seniūnaičių žinynai bei specialūs ženkleliai.

Tiesa, daugelis jų darbą tęs toliau, nes buvo perrinkti dar vienai kadencijai.

Trims ir daugiau kadencijų išrinktiems seniūnaičiams įteiktos ir mero padėkos už nuoširdžią, ilgametę visuomeninę veiklą: Šešuolių seniūnijos Butkūnų seniūnaitijos seniūnaitei Stanislavai Baniulienei, Vidiškių seniūnijos Vidiškių seniūnaitijos seniūnaičiui Virgilijui Jankauskui, Želvos seniūnijos Kazliškių seniūnaitijos seniūnaitei Jūratei Jarmalavičiūtei, Deltuvos seniūnijos Jakutiškių seniūnaitijos seniūnaičiui Povilui Kabokui, Vidiškių seniūnijos Šaukavos seniūnaitijos seniūnaitei Astai Lukoševičienei, Lyduokių seniūnijos Inkilų seniūnaitijos seniūnaitei Zitai Medelskienei, Pivonijos seniūnijos Antakalnio III kaimo seniūnaitijos seniūnaitei Irenai Ožiūnaitei, Veprių seniūnijos Sližių seniūnaitijos seniūnaitei Aldonai Ptakienei bei Žemaitkiemio seniūnijos Radiškio seniūnaitijos seniūnaičiui Jonui Verikui.

Į susitikimą-mokymus susirinkę seniūnaičiai klausėsi pranešimų, kurių temos: „Kas yra vietos savivaldybė ir vietos savivalda? Kas yra savivaldos (savivaldybės struktūros) modelis ir koks savivaldos (savivaldybės struktūros) modelis taikomas Lietuvoje dabartiniu metu“, „Seniūnaitijai ir seniūnaičiui skirtas vaidmuo savivaldybėje (savivaldos modelyje“, „Ką turi žinoti seniūnaitis kaip gyvenamosios vietovės (seniūnaitijos) bendruomenės atstovas ir veiklos skatintojas“.

Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius Algirdas Astrauskas.  Išklausius visus jo pranešimus, vyko diskusijos seniūnaičių veiklos klausimais.

**********************************

Kas yra seniūnaitis?

Seniūnaitis - gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai renkami 4 metų kadencijai.

Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Kam atstovauja seniūnaitis?

Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o kolektyvinius, aktualius bendruomenei interesus.

Jis neatstovauja viso rajono gyventojų interesų. Tai daro Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai, bendraudami tame tarpe ir su seniūnaičiais.

Seniūnaičiai atstovauja bendruomenės interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais asmenimis seniūnaičio kompetencijai priskirtais klausimais.

Kokios yra seniūnaičio funkcijos?

Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais ir kurie nepatenka į Seimo narių, rajono Tarybos narių, kitų viešojo administravimo subjektų kompetenciją, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, tarpininkavimas gyventojų bendravime su rajono Tarybos nariais, savivaldybės administracija, gyventojų pirminis konsultavimas – „kur kreiptis?“.

Kokios yra seniūnaičio teisės ir pareigos?

Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose:

  • Kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus.
  • Pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų.
  • Gauti informaciją (tame tarpe teisės aktų projektus).
  • Dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus.
  • Gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija
Dainiaus Vyto nuotraukos


Galerija