Naujiena

2022 m. Gruodžio 29 d.

Skelbiama bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atranka

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atranką (toliau – Atranka).

Tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus, kurie organizuotų ir užtikrintų kokybiškų kompleksinių paslaugų šeimai teikimą kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje, taip pat organizuotų, o prireikus teiktų kitas prevencines socialines paslaugas.

Tikslinė grupė – Ukmergės rajone gyvenantys asmenys (šeimos) ir (ar) bendruomenės, siekiančios stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, kurie turi atitikti jiems keliamus reikalavimus:

- turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje patirtį;

- turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius, reikalingus bendruomeninių šeimos namų funkcijoms vykdyti;

- užtikrinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams;

- turėti projektinio darbo patirtį, įgyvendinant nacionalinėmis ir (ar) Europos Sąjungos lėšomis finansuotus/finansuojamus socialinių paslaugų srities projektus;

- turėti pakankamus materialinius išteklius, reikalingus bendruomeninių šeimos namų funkcijoms vykdyti ir paslaugoms teikti (tinkamas patalpas, reikalingą organizacinę įrangą, t.y. kompiuterį, telefoną ir kt.).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Paraiška dalyvauti bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankoje (.docx) kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankai“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba tiesiogiai pristatomi Savivaldybės administracijai šiuo adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė (Savivaldybės priimamasis).

Paraiška turi būti pateikta iki 2023 m. sausio 6 d. 16.45. val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip atrankos skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, pateiktos kitu, nei atrankos skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su Atranka susijusiais klausimais -  Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sabaliauskienė, tel. 8 340 60332, el.p. [email protected]

Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos tvarkos aprašas (.docx)

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas