Naujiena

2022 m. Spalio 3 d.

SVV subjektai kviečiami teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 7-220.

Subsidija teikiama verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą skatinančios priemonės ir teikiamų dokumentų sąrašas nurodytas Aprašo 9 punkte.

Paraiškas prašome pateikti Savivaldybės administracijai iki š. m. spalio 21 d. 15.30 val. vienu iš nurodytų būdų:

  • Paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas Savivaldybės administracijos priimamajame, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, 1 kab. Pareiškėjas turi pateikti vieną Paraiškos su priedais originalą. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti susegti ir sunumeruoti. Visų prie paraiškos pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo fiziniu arba elektroniniu parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.
  • Ranka užpildytos paraiškos Kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu: pareiškėjas turi ją užpildyti ir pateikti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt Kartu su Paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinamos. (https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=32df0e92-4813-446f-b3d0-a04a5c6c96db) 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių tel. 8 340 61296, 8 656 53117 arba el. p. [email protected];


Priedai:

Aprašas (.pdf)
Aprašo 1 priedas (.docx)