Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas


Informacija NVŠ teikėjams dėl programų įgyvendinimo 2018 m. II pusmetį

Trumpa informacija apie artimiausias veiklas, kurias turi atlikti NVŠ teikėjai,
ketinantys įgyvendinti programas 2018 m. II pusmetį.

Pagal mūsų savivaldybėje nustatytą tvarką, NVŠ programos bus įgyvendinamos 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Primename, kad NVŠ teikėjai turi atlikti tokius darbus:

1. Registruoti mokinius ŠVIS bazėje, pažymėti finansavimą ir suformuotus sąrašus (išspausdintus iš registro ir pasirašytus NVŠ teikėjo) ne vėliau kaip iki 2018-09-10 atnešti į Švietimo ir sporto skyrių Ingridai Krikštaponienei (tel. 8-340 63615). Sąrašuose turi būti pažymėtas tikslinis finansavimas – NVŠ.

2. Pasirašyti sutartis su NVŠ paslaugos gavėjais (Sutartys sudaromos 2 egz.: viena lieka Teikėjui, kita NVŠ paslaugos gavėjui). Sutartyse nurodykite terminą 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Lėšas NVŠ programų vykdymui skiria ES (Europos socialinio fondo agentūra; įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“). Sutartys turi būti pasirašytos ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d. (tai galutinis terminas, nes rugsėjo mėn. dirbsime intensyvintu grafiku). Jas reikia nuskanuoti ir vienu dokumentu atsiųskite Ingridos Krikštaponienės elektroniniu paštu (sutartys bus talpinamos duomenų bazėje).

3. Formuoti ne didesnes kaip 25 mokinių grupes.

4. Teikėjai privalo atlikti programos įgyvendinimo viešinimą visą veiklos laikotarpį.

Atkreipiu dėmesį, kad NVŠ finansavimo dydis vienam vaikui dar nėra aiškus: kai žinosime, kiek vaikų dalyvaus NVŠ veiklose, komisijoje apsvarstysime lėšų skyrimo programoms klausimą, parengsime dokumentus dėl lėšų skyrimo konkrečiai programai. Skiriant finansavimą, bus atsižvelgta į veiklos kokybės vertinimo pažymoje pateiktas išvadas.

Sėkmės!

Išsamesnės informacijos galima teirautis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje, tel. 8-340 63615; 869604367Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.