Savivaldybės kolegija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui iš mero, vicemerų, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma savivaldybės kolegija.

Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas, kurio posėdžiams pirmininkauja meras.

Kolegija paprastai:

  • analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
  • svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
  • numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
  • svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
  • susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
  • svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
  • teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
  • svarsto savivaldybei užsienyje atstovaujančių oficialių delegacijų sudėtį, išklauso informaciją apie vizitų rezultatus.
  • kolegija gali svarstyti ir kitus klausimus, kurie pagal kompetenciją nėra priskirti kitoms savivaldybės institucijoms.

 


Giedrius Auglys
Opozicijos lyderis, Etikos komisijos pirmininkas
Agnė Balčiūnienė
Antikorupcijos komisijos pirmininkė
Indrė Kižienė
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė
Vidmantas Krikštaponis
Kaimo ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas
Eugenijus Kuodelis
Vicemeras
Inga Pračkailė
Administracijos direktorė
Valdas Raugalas
Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas
Justas Šakalys
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas
Arnoldas Vilčinskas
Savivaldybės ūkio komiteto pirmininkas
Kęstutis Zinkevičius
Kontrolės komiteto pirmininkas