Veiklos apmokėjimas

Savivaldybės tarybos nario veiklos atlyginimo modelis nuo 2023 m. liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama):

  • savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų tos savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas;
  • savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas;
  • savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas.

Jeigu savivaldybės tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas savivaldybės tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, reglamento nustatyta tvarka pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam savivaldybės tarybos nariui šioje dalyje nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokėti mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui.

Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 37 punkte nustatyta kad, skelbiamas kiekvieno savivaldybės tarybos nario:

  • praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) atlyginimas – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos;
  • einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) atlyginimas – per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios).

 

Tarybos nario vardas, pavardė

2023 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur

Algirdas Kopūstas

1047

720

Indrė Kižienė

1285

1285

Valdas Raugalas

1285

1285

Giedrius Auglys

1285

1285

Jolanta Keburienė

1178

982

Donatas Miezenas

1071

1071

Jūratė Martinkutė

893

714

Arnoldas Vilčinskas

1285

1285

Irma Vaitaitienė

994

1285

Audronė Augustėnienė

1143

1047

Ramūnas Nanartavičius

1071

750

Justas Šakalys

1285

1285

Dalius Varnas

893

893

Kęstutis Zinkevičius

1285

1285

Valdas Kersnauskas

994

1285

Liucija Dzigienė

1071

928

Kazys Grybauskas

992

1178

Arūnas Dudėnas

1071

1071

Arūnas Civilka

893

1071

Romas Pivoras

952

1071

Vidmantas Krikštaponis

1285

1285

Arvydas Pėšina

1047

524

Danutė Užkurėlytė

1071

1071

Rolandas Janickas

0

1071

Agnė Balčiūnienė

0

0